In tsjerklike mienskip yn 'e Greidhoeke ferbûn mei Nijkleaster

Nieuwjaarszegening op de Gearwurking met de Gemeente Mantgum

In de prachtige kerk van Mantgum is de nieuwjaarszegening uitgesproken over de
nu al  reeds goede start van de fusie van de gemeente Mantgum en de gemeente Westerwert. Met een volle kerk met bezoekers (en een beetje wierrook) werd de dienst begonnen met het bedanken van de actieve leden van  gemeente Mantgum voor het afgelopen jaar. Tijdens de dienst werd de Mantgumer kerk ook gezegend door dominee Hinne Wagenaar. Traditioneel werd deze zegening met krijt vastgelegd op de bovenste deurpost van de Mantgumer kerk.

20 C+M+B 17

Betekenis in latijns  Christus Mansionem Benedicat 2017. De letterlijke vertaling hiervoor is:Christus zegent dit huis  in 2017. Na de dienst werd er gezellig onderling kennisgemaakt door de bezoekers. Traditioneel voor  gemeente Westerwert met koffie en oranjekoek  in het nieuwe jaar.

Krystnachttsjinst yn Weidumer Tsjerke

Kryst tarieding en tsjinst yn Weidum

Wy hawwe dit jier rûn de Kryst tsjinst yn Weidum. Wy begjinne op snein 18 desimbermei in Kleastersnein yn Weidum, ek tegearre mei de jeugdkommisje en de bern.
Wyhawwe dan om 09.30 oere in koarte tsjinst. Dêrnei is der kofje yn de konsistoarje enkinne wy de Kryst mei-inoar tariede.
Krekt as foarich jier sille wy no ek kreatyf wêze.
Foarich jier hawwe wy kraanfûgels makke.
Dit jier wer wat oars! Eltsenien kinmeidwaan, it is net yngewikkeld.
De tsjinst begjint om 09.30 en om 10.15 oere hawwewy kofje.
It programma rint oant ûngefear 11.30 oere.
Moatte jo earder fuort, dan kindat fansels ek.
Thús kinne jim ek noch kreatyf wêze!

Gearwurking Mantgum en gem. Westerwert kriget gestalte

De tsjerkeried fan Westerwert hat, nei de gemeentejûn, besletten om posityf yn te geanop it fersyk fan de gemeente fan Mantgum om gear te wurkjen mei as úteinlike doel tekommen ta ien gemeente. Al yn it kommende jier sil mei elkoar fergadere wurde yn detsjerkeried. Ek hawwe wy yn 2017 ien mienskiplike preekrige. Mantgum hie oan no taaltyd tsjint op de earste en tredde snein fan de moanne (krekt as Westerwert). Syferoarje dat en hawwe yn 2017 allinne op de twadde snein fan ’e moanne tsjint ynMantgum. Dat bestjut dat wy yn in moanne de tsjinsten sa ferdiele:

1e snein: yn Jellum-Bears of Weidum
2e snein yn Mantgum
3e snein kleastersnein yn Jorwert
4e snein gjin tsjint
5e snein fjouwer kear jiers is der in 5e snein yn de moanne. Op de 5e snein wollewe in mienskiplike tsjint hâlden mei: Hilaard, Húns-Leons, Mantgum en Westerwert.

Gesellige drokte bij Ierdei fan Nijkleaster

Een mooie volle kerk bij de Jaardag van Nijkleaster. Het was een mooie middag, met aandacht voor Jentsje Popma, een kuier, zingen en bijpraten.

ierdei-NK2016

Tijdens de Jaardag is Saskia Leene verbonden aan Nijkleaster. Welkom namens gemeente Westerwert. Saskia we zijn erg ingenomen met jou verbintenis aan Nijkleaster!

Saskia

Kleastersnein 16 oktober

Oankom snein 16 oktober is der in kleaster-snein yn Jorwert. It wurdt in mienskiplike

tsjinst mei dêrnei in programma foar ferskate groepen, ek foar de bern:

09.30 Fiering (tema: ‘Hellup’)foto van Pkn Westerwert.mei ds. Wagenaar
10.15 Kofje/tee/limonade
10.45 Trije mooglikheden: programma foar de bern (Hjerst: bûten yn Jorwert), Kleaster-kuier en in Petear oer it tema fan de tsjinst.

foto van Pkn Westerwert.

Tsjinsten WESTERWERT-MANTGUM

29 jan.: 4 gemeenten te Weidum (09.30/ds. H. Wagenaar)
5 feb.: Tsjinst yn Bears (09.30 oere/ds. H. Wagenaar)
6 feb.: Tsjinst yn Nij Dekema (10.45 oere/ds. Wagenaar)
12 feb.: Dooptsjinst yn Mantgum (09.30/ds. J. Bolt)
19 feb.: Kleaster-snein yn Jorwert (09.30/ds. Wagenaar)
26 feb.: gjin tsjinst
5 maart: Tsjinst yn Jellum (09.30/ ds. Jan Strikwerda)

Informatieboekje 2017

Kijk onder 'Home' voor het informatieboekje Westerwert-Mantgum 2017