In tsjerklike mienskip yn 'e Greidhoeke ferbûn mei Nijkleaster

Kleastersnein 16 oktober

Oankom snein 16 oktober is der in kleaster-snein yn Jorwert. It wurdt in mienskiplike

tsjinst mei dêrnei in programma foar ferskate groepen, ek foar de bern:

09.30 Fiering (tema: ‘Hellup’)foto van Pkn Westerwert.mei ds. Wagenaar
10.15 Kofje/tee/limonade
10.45 Trije mooglikheden: programma foar de bern (Hjerst: bûten yn Jorwert), Kleaster-kuier en in Petear oer it tema fan de tsjinst.

foto van Pkn Westerwert.

JIERDEI fan NIJKLEASTER

flyer Jentsje Popma (1)Snein 30 oktober

 

Op de lêste snein fan oktober fiert Nijkleaster har fjirde jierdei.

Hjirby is eltsenien fan herte wolkom. It programma is:

 

14.00 -14.30 Ynrin

14.30 – 15.00 Wolkom en iepening

15.00 – 16.00 4 wurksjops

16.30 – 17.00 Slotfiering

 

De wurksjops binne:

(1) Oer de takomst fan Nijkleaster (Henk Kroes en Hinne Wagenaar)

(2) Kleaster-kuier (mei kleaster-pastor Saskia Leene

(3) Sjonge mei Nijkleaster (Hindrik van der Meer )

(4) Presintaasje oer it wurk fan Jentsje Popma (Jan Henk Hamoen)

 

Bysûndere (ferkeap)útstalling mei wurk fan Jentsje Popma

28 oktober – 30 oktober (Tsjerke fan Jorwert)

 

Iepening: Freed 28 okt. 16.00 oere

 

Stifting Nijkleaster nûget jimme allegear út foar in bysûndere (ferkeap) útstalling fan it wurk fan de Ljouwerter keunstner Jentsje Popma. De keunstner dy’t op 30 septimber 95 jier âld wurden is. Hat earder syn atelier en wurk skonken oan Nijkleaster. De útstalling is in earbetoan oan in kreative en mearsidige keunstner dy’t yn Fryslân in soad  keunstsinnige spoaren efterlitten hat.

Op freed 28 oktober om 16.00 oere wurdt de útstalling offisjeel iepene. De tsjerke is dan iepen oant 21.00 oere. Ek op sneon is de tsjerke iepen foar it besjen fan de útstalling fan 10.00 – 16.00 oere. Jimme binne fan herte útnûge om de skilderijen, bylden en kaarten fan Popma te besjen. Kofje, tee en kleaster-koeke steane klear.

Tsjinst fan 2 oktober yn Mantgum en Friese Kerkendag

Troch in gearrin fan omstannichheden giet de tsjinst yn Jellum net troch. Derom wolle we mei elkoar (foar safier jo oanwêzich binne, mei wolle of kinne) nei Mantgum om 11.00 oere (Yn elts gefal gean Hinne en Sietske). De kofje stiet fan te foaren klear. Foargonger ds. Doekle de Boer (en dy skynt neffens ynsiders de muoite beslist wol wurdich te wêzen! )

Snein is der ek de “Friese Kerkendag yn Harlingen (dat is ien kear yn de 4 jier). It begjint om 13.00 oere yn de grutte tsjerke fan Harns. Sjoch op friesekerkendag2016.nl
Om 14.00 oere is der ek in presintaasje fan Leo Feijen en Hinne Wagenaar: Spiritualiteit van het Eiland en spiritualiteit van het Weiland. Dat is yn de RK tsjerke fan Harns (14.00 – 14.45 oere). Fierders is der in moai programma fan 13.00 – 17.00 oere.

Tûnpreek weer goed bezocht

4 septimber tsjinst yn Bears

Snein 4 septimber is der in tsjerketsjinst yn Bears om 09.30 oere. It sil gean oer de tekst út de ‘zaligsprekingen’: Sillich dy’t treurje, want se sille treaste wurde’. Dat liket in somber tema. Mar wy lêze tagelyk de wurden út Psalm 1 yn de bewurking fan Huub Oosterhuis. Inkelde wurden hjirûnder alfêst. Tige wolkom, ek ast oars net komst. Wy wachtsje dy/jo by de doar op. gezegend ben je een boom aan stromen levend water vruchten zul je dragen blad dat niet vergeelt het zal je goed gaan.

14212158_1790012341242627_2667483753738873382_n

Snein 3 juli tsjinst yn Bears

Oankom snein 3 july hat Westerwert tsjinst yn ‘e tsjerke fan Bears. Foargonger is ds. Hinne Wagenaar. It is de lêste sneinstsjinst foar de simmerfakânsje. Dus tige wolkom. Op woansdei giet yn Jorwert de kleastermoarn gewoan troch. Altyd in moarnsgebed om 09 .30 oere.

 

Tsjerke-tsjinsten

2 okt. Mantgum (11.00), ds. Doekle de Boer

16 okt. Jorwert Kleastersnein (9.30) ds. Hinne Wagenaar

24 oktober Nij Dekema,(15.30) ds. Hinne Wagenaar

30 okt. Jorwert Jierdei Nij Kleaster

31 okt. GEMEENTEJÛN Consistorie Weidum(20.00 uur)