In tsjerklike mienskip yn 'e Greidhoeke ferbûn mei Nijkleaster

Maandelijks archief van november, 2017

Gemeentejûn op 20 novimber

Op moandei 20 novimber  is de gemeentejûn fan Westerwert en Mantgum om 20.00 oere yn dekonsistoarje teWeidum (Lytse buorren 2, tsjinoer de tsjerke).  De jûn stiet yn it teken fan de gearwurking en takomst fan de gemeente Westerwert en Mantgum.

12 november 09.30 uur Sint Maarten kerkdienst in Mantgum

 

12 november 09.30 uur, kerkdienst in de Maria kerk in    Mantgum met Sint Maarten voor   groot en klein.
De kinderen mogen hun lampions mee nemen. Die worden opgehangen in de kerk.
Mogelijk willen ze ook wat van de buit van gisterenavond showen?
Deze dienst werd voorbereid door en met de jeugdkerk Westerwert-Mantgum.

Voorganger: Willemien Keuning

 

In Smoeke Rispinge Tsjinst yn Weidum

Een prachtige Rispingetafel mei in mooie fersiering foar de tafel makke disse tsjinst tot in compleet gehiel.
De bern krigen as earste de druven te priuwen oft se wol swiet wienen
en dat wienen se!
Eltsenien koe wat fan de rispinge ut de tsjerke meikrije.
In mooie rispinge tsjinst!

Rispingetsjinst (Oogstdienst)

Snein 5 nov. te Weidum om 09.30 oere: oogstdienst. It giet oer it rypjen ta de risping. Wy lêze dit ûndersteande gedicht fan Pieter Buckinx en wurde by de tekening fan Rembrandt bepaald by de ‘boze burger’ fan hjoed de dei. Rembrandt hat dit tekenen by de gelikenis fan de wurkers yn de wyngert (se binne net tefreden mei har lean).

Er is iets in de dingen dat ontroert:
het is de schoonheid niet der bloemen,
noch het glanzen van een blad, noch ’t roepen
van de roerdomp in de nacht. Het is
daarin, maar ook daarachter en daarboven
en daaronder, dieper in de grond, die
warm en geurig is als een versgebakken brood.

Tsjinsten WESTERWERT-MANTGUM

12 nov. Tsjinst yn Mantgum (09.30/ ds. Willemien Keuning)
19 nov. Kleaster-tsjinst yn Jorwert (09.30/ ds. Hinne Wagenaar)
26 nov. Betinksnein yn Jorwert (10.00/ ds. Hinne Wagenaar)
3 des. Gjintsjinst
4 des. Tsjinst yn Nij Dekema (10.45/Coby de Boer)
10 des. Tsjinst yn Mantgum (09.30/ ds. Willemien Keuning)
17 des.. Kleaster-tsjinst yn Weidum(09.30/ ds. H. Wagenaar)
18 des. Tsjinst yn Nij Dekema (10.45/ds. Hinne Wagenaar)
24 des. Krystjûnfoar jong en âld yn Weidum (20.00/ ds. H. Wagenaar + krystkommisje)
25 des. Kryst yn Mantgum (10.00/ ds. Willemien Keuning)
31 des. Fryske tsjinst yn Itens (10.00)
31 des. Aldjiersjûn, regio-tsjinst yn Hilaard (19.30/ ds. Bakker)
7 jan. Trije Keningen yn Weidum. (09.30/ds. Hinne Wagenaar)
Neide tsjinst (mei kofje en oranjekoeke) kinne wy elkoar in goed nijjier winskje

Informatieboekje 2017

Kijk onder 'Home' voor het informatieboekje Westerwert-Mantgum 2017