In tsjerklike mienskip yn 'e Greidhoeke ferbûn mei Nijkleaster

Tsjerkeried

De kerkraad bestaat uit een aantal leden van gemeente Westerwert.

Te weten:

Ds. Hinne Wagenaar Ewerwert 5   9023AV Jorwert
T: 058-2550998 E: post@hinnewagenaar.nl
w: www.hinnewagenaar.nl

Skriba

fr. J. Koopman                        Hegedyk        46          Jellum      058 251 9362

âlderlingen
fr. J. Koopman                        Hegedyk        46          Jellum      058 251 9362
fr. D. v/d Gaast                       Hylaarderdyk  6           Jellum      058 2519280
fr. M. Valk                                Op ‘e Terp        2          Bears        058 2519507
fr. B. de Boer                           Sânpaed           40        Weidum   058 2519598
hr. H. Kaspers                         M. Fopmawei  7          Jorwert     058 2519750

diakens
fr. R. Stremler                          De Him             4        Jorwert   058 2501327
hr. R. Bossema                       Wielsterdyk     29       Weidum  058 2519471
fr. J. Koopman                        Hegedyk          46        Jellum    058 2519362
hr.J. Teensma                         Skildyk     10-207       Weidum  058 2519698

administraasje Diakonij

Protestantse gemeente Westerwert
Ponghâlder:  R. Stremler        De Him 4       9023BC Jorwert
Rabobanknûmer:  NL18RABO0330800965

RSIN / fiscaalnummer: 824138041

Jeugdkommisje

Laura Cook                              laura.cook@hetnet.nl                 058 2519356
Petra Ottema                          dottema@ziggo.nl                       058 2501309
Janet Dijkstra                         frederick-janet@planet.nl           058 2164063
Wyneke v/d Lageweg            wyneke@yahoo.com

 

 

Tsjinsten WESTERWERT-MANTGUM

18 februari Kleastersnein (Jorwert, 09.30/Snert-tsjinst mei de bern)
4 maart Tsjinst yn Weidum (09.30)
11 maart Tsjinst yn Mantgum (09.30)
18 maart Kleastersnein (Jorwert, 09.30)
25 maart Palmsnein mei de bern (Mantgum, 09.30)
30 maart Goede Vrijdag (Jorwert, 19.30)
1 april Paaswake/Peaskewacht (Jorwert, 06.00)
1 april PASEN/PEASKE (Dooptsjinst om09.30)
8 april Tsjinst yn Mantgum (09.30)g.

Informatieboekje 2017

Kijk onder 'Home' voor het informatieboekje Westerwert-Mantgum 2017