In tsjerklike mienskip yn 'e Greidhoeke ferbûn mei Nijkleaster

Tsjerkeried

De kerkraad bestaat uit een aantal leden van gemeente Westerwert.

Te weten:

Ds. Hinne Wagenaar Ewerwert 5   9023AV Jorwert
T: 058-2550998 E: post@hinnewagenaar.nl
w: www.hinnewagenaar.nl

Skriba

fr. J. Koopman                        Hegedyk        46          Jellum      058 251 9362

âlderlingen
fr. J. Koopman                        Hegedyk        46          Jellum      058 251 9362
fr. D. v/d Gaast                       Hylaarderdyk  6           Jellum      058 2519280
fr. M. Valk                                Op ‘e Terp        2          Bears        058 2519507
fr. B. de Boer                           Sânpaed           40        Weidum   058 2519598
hr. H. Kaspers                         M. Fopmawei  7          Jorwert     058 2519750

diakens
fr. R. Stremler                          De Him             4        Jorwert   058 2501327
hr. R. Bossema                       Wielsterdyk     29       Weidum  058 2519471
fr. J. Koopman                        Hegedyk          46        Jellum    058 2519362
hr.J. Teensma                         Skildyk     10-207       Weidum  058 2519698

administraasje Diakonij

Protestantse gemeente Westerwert
Ponghâlder:  R. Stremler        De Him 4       9023BC Jorwert
Rabobanknûmer:  NL18RABO0330800965

RSIN / fiscaalnummer: 824138041

Jeugdkommisje

Laura Cook                              laura.cook@hetnet.nl                 058 2519356
Petra Ottema                          dottema@ziggo.nl                       058 2501309
Janet Dijkstra                         frederick-janet@planet.nl           058 2164063
Wyneke v/d Lageweg            wyneke@yahoo.com

 

 

Tsjinsten WESTERWERT-MANTGUM

12 nov. Tsjinst yn Mantgum (09.30/ ds. Willemien Keuning)
19 nov. Kleaster-tsjinst yn Jorwert (09.30/ ds. Hinne Wagenaar)
26 nov. Betinksnein yn Jorwert (10.00/ ds. Hinne Wagenaar)
3 des. Gjintsjinst
4 des. Tsjinst yn Nij Dekema (10.45/Coby de Boer)
10 des. Tsjinst yn Mantgum (09.30/ ds. Willemien Keuning)
17 des.. Kleaster-tsjinst yn Weidum(09.30/ ds. H. Wagenaar)
18 des. Tsjinst yn Nij Dekema (10.45/ds. Hinne Wagenaar)
24 des. Krystjûnfoar jong en âld yn Weidum (20.00/ ds. H. Wagenaar + krystkommisje)
25 des. Kryst yn Mantgum (10.00/ ds. Willemien Keuning)
31 des. Fryske tsjinst yn Itens (10.00)
31 des. Aldjiersjûn, regio-tsjinst yn Hilaard (19.30/ ds. Bakker)
7 jan. Trije Keningen yn Weidum. (09.30/ds. Hinne Wagenaar)
Neide tsjinst (mei kofje en oranjekoeke) kinne wy elkoar in goed nijjier winskje

Informatieboekje 2017

Kijk onder 'Home' voor het informatieboekje Westerwert-Mantgum 2017