In tsjerklike mienskip yn 'e Greidhoeke ferbûn mei Nijkleaster

Rintmasters

hr. B. Spliethoff            Bearsterdyk        5              Bears        058 2519632
fr.  L. Kalma                  Hegedyk              54           Jellum      058 2519358
hr. A. Stremler              De Him                4              Jorwert    058 2501327
hr. T. v/d Gaast            Hylaarderdyk      6              Jellum     058 2519280
hr. J.de Boer                 Sânpaed              40            Weidum   058 2519598

Foarsitter Rintmasters

B. Spliethoff                  Bearsterdyk        5              Bears        058 2519632

Financieel behear 

CvK Protestantse gemeente Westerwert
hr. M. Visser Master Fopmawei 10 9023 AH Jorwert
Rabobanknûmer: NL25RABO0330802100
RSIN: 824138004RSIN
E-mail: westerwert@outlook.com (geen acquisitie en nieuwsbrieven)

Tsjinsten WESTERWERT-MANTGUM

12 nov. Tsjinst yn Mantgum (09.30/ ds. Willemien Keuning)
19 nov. Kleaster-tsjinst yn Jorwert (09.30/ ds. Hinne Wagenaar)
26 nov. Betinksnein yn Jorwert (10.00/ ds. Hinne Wagenaar)
3 des. Gjintsjinst
4 des. Tsjinst yn Nij Dekema (10.45/Coby de Boer)
10 des. Tsjinst yn Mantgum (09.30/ ds. Willemien Keuning)
17 des.. Kleaster-tsjinst yn Weidum(09.30/ ds. H. Wagenaar)
18 des. Tsjinst yn Nij Dekema (10.45/ds. Hinne Wagenaar)
24 des. Krystjûnfoar jong en âld yn Weidum (20.00/ ds. H. Wagenaar + krystkommisje)
25 des. Kryst yn Mantgum (10.00/ ds. Willemien Keuning)
31 des. Fryske tsjinst yn Itens (10.00)
31 des. Aldjiersjûn, regio-tsjinst yn Hilaard (19.30/ ds. Bakker)
7 jan. Trije Keningen yn Weidum. (09.30/ds. Hinne Wagenaar)
Neide tsjinst (mei kofje en oranjekoeke) kinne wy elkoar in goed nijjier winskje

Informatieboekje 2017

Kijk onder 'Home' voor het informatieboekje Westerwert-Mantgum 2017