In tsjerklike mienskip yn 'e Greidhoeke ferbûn mei Nijkleaster

Rintmasters

hr. B. Spliethoff            Bearsterdyk        5              Bears        058 2519632
fr.  L. Kalma                  Hegedyk              54           Jellum      058 2519358
hr. A. Stremler              De Him                4              Jorwert    058 2501327
hr. T. v/d Gaast            Hylaarderdyk      6              Jellum     058 2519280
hr. J.de Boer                 Sânpaed              40            Weidum   058 2519598

Foarsitter Rintmasters

B. Spliethoff                  Bearsterdyk        5              Bears        058 2519632

Financieel behear 

CvK Protestantse gemeente Westerwert
hr. M. Visser Master Fopmawei 10 9023 AH Jorwert
Rabobanknûmer: NL25RABO0330802100
RSIN: 824138004RSIN
E-mail: westerwert@outlook.com (geen acquisitie en nieuwsbrieven)

Tsjinsten WESTERWERT-MANTGUM

18 februari Kleastersnein (Jorwert, 09.30/Snert-tsjinst mei de bern)
4 maart Tsjinst yn Weidum (09.30)
11 maart Tsjinst yn Mantgum (09.30)
18 maart Kleastersnein (Jorwert, 09.30)
25 maart Palmsnein mei de bern (Mantgum, 09.30)
30 maart Goede Vrijdag (Jorwert, 19.30)
1 april Paaswake/Peaskewacht (Jorwert, 06.00)
1 april PASEN/PEASKE (Dooptsjinst om09.30)
8 april Tsjinst yn Mantgum (09.30)g.

Informatieboekje 2017

Kijk onder 'Home' voor het informatieboekje Westerwert-Mantgum 2017