In tsjerklike mienskip yn 'e Greidhoeke ferbûn mei Nijkleaster

Rintmasters

hr. B. Spliethoff            Bearsterdyk        5              Bears        058 2519632
fr.  L. Kalma                  Hegedyk              54           Jellum      058 2519358
hr. A. Stremler              De Him                4              Jorwert    058 2501327
hr. T. v/d Gaast            Hylaarderdyk      6              Jellum     058 2519280
hr. J.de Boer                 Sânpaed              40            Weidum   058 2519598

Foarsitter Rintmasters

B. Spliethoff                  Bearsterdyk        5              Bears        058 2519632

Financieel behear 

CvK Protestantse gemeente Westerwert
hr. M. Visser Master Fopmawei 10 9023 AH Jorwert
Rabobanknûmer: NL25RABO0330802100
RSIN: 824138004RSIN
E-mail: westerwert@outlook.com (geen acquisitie en nieuwsbrieven)

Tsjinsten WESTERWERT-MANTGUM

3 sept. Tsjinst yn Weidum (09.30/ds. Hinne Wagenaar)
4 sept. Tsjinst yn Nij Dekema (10.45/ds. Hinne Wagenaar)
10 sept. Tsjinst yn Mantgum (09.30/ Yntrede ds. Willemien Keuning)
17 sept. Túnpreek yn Jorwert (09.30/ ds. Hinne Wagenaar)
25 sept. Tsjinst yn Nij Dekema (10.45/ds. Jurjen Hilverda)
1 okt. Tsjinst yn Weidum(09.30/ds. Jan Strikwerda út Jorwert)
8 okt. Tsjinst yn Mantgum (09.30/ds. Andries Kobus út Mantgum)
15 okt. Kleaster-tsjinst yn Jorwert (09.30/ ds. Hinne Wagenaar)
16 okt. Tsjinst yn Nij Dekema (10.45/dhr. Ulbe Zwaga)
29 okt. Regio-tsjinst yn Hilaard (09.30/ ds. Jurjen Hilverda)
29 okt. Jaardag Nijkleaster (Jorwert/14.00 –17.00)

Informatieboekje 2017

Kijk onder 'Home' voor het informatieboekje Westerwert-Mantgum 2017