In tsjerklike mienskip yn 'e Greidhoeke ferbûn mei Nijkleaster

Wetter, Wyn, Wûnder

Snein 20/1 is der wer in kleastersnein yn ‘e tsjerke fan Jorwert (altyd 3e snein fan de moanne: 09.30 – 10.15 oere). Op dizze snein stiet de brulloft fan Kana sintraal. Dêrom giet it oer ‘Wetter, Wyn en Wûnder’. Ds. Wagenaar fertelt oer syn persoanlik relaasje mei dit ferhaal en giet stean neist de tsjinners dy’t de krûken fol mei wetter jitte moasten: ‘no stienen der seis stiennen wetterkrûken’. Muzyk troch Hindrik van der Meer.

Rûn Kryst en Ald&Nij

Tredde advint yn Jorwert (16/12)

Op snein 16 desimber fiere wy yn Jorwert de tredde advint (09.30) It giet oer Maria dy’t op besite giet by Elisabeth. In jonge en in âlde frou binne yn ferwachting en sjogge út nei in nije takomst: Segene dy’t fertrouwen hat! (foargonger: ds. Hinne Wagenaar en muzyk: Hindrik van der Meer)

Betink-snein (gedachteniszondag)

Oankom snein (25/11) betinke wy de minsken dy’t dit jier ferstoarn binne yn ús doarpen en yn ús gemeente. De nammen wurde foarlêzen en de famylje (of freonen) kinne in kears oanstekke. Dêrnei is der ek foar elkenien de gelegenheid om in kearske oan te stekken as foarm foar gebed of as momint fan oandacht. Dat kin foar immen dy’t ferstoarn is mar bygelyks ek foar slimme situaasjes op ierde of foar de ierde sels. Wy hawwe sa ek in momint fan omtinken om ús eigen soargen en fertriet. Snein 25/11 yn de tsjerke fan Jorwert om 10.00 oere. Foargonger: ds. Hinne Wagenaar. Muzyk: Wiebe Kaspers.

St. Maarten, snein 11 nov. te Mantgum

Rispinge-tsjinst: Ga naar de mieren!

Op snein 4 novimber is der in rispinge-tsjinst (ds. Wagenaar/ Weidum, 09.30). It giet it oer dizze tekst út it boek Spreuken:

Ga naar de mieren, luiaard,
kijk hoe ze werken en word wijs.
Hoewel er onder hen geen ​leider​ is,
geen aanvoerder, geen ​koning,
halen ze in de zomer voedsel binnen,
leggen ze in de oogsttijd een voorraad aan.
Hoe lang nog, luiaard, zul je blijven slapen,
wanneer kom je uit ​bed?
Nog even dan? Nog even slapen, nog een beetje rusten,
een ogenblik nog blijven liggen?
Armoede overvalt je als een struikrover,
gebrek slaat je neer als een bandiet.

Nijkleaster JIER-dei 2018

Aanstaande zondag 28 oktober viert Nijkleaster de JAAR-dag. Goed moment om kennis te maken en in gesprek te komen met bestuur, kleasterlingen en pionier-predikant. Om 16.00 uur een Nijkleaster-viering. Na afloop een Tsjerkebier-proeverij (tsjerke fan Jorwert, 14.00 – 17.00 uur)

Tsjinsten yn oktober

De tsjinsten fan de kommende sneinen:

30 septimber: Regio tsjinst yn Húns om 09.30 (Hilaard/Húns-Leons/Mantgum en Westerwert)

7 oktober: Dooptsjinst yn Weidum. Doop van Seth Angelo Dijkstra (09.30)

14 oktober: tsjinst yn Mantgum (09.30)

21 oktober: Kleastertsjinst yn Jorwert (09.30)

28 oktober: Jaardag Nijkleaster te Jorwert (14.00-17.00)

Simmer 2018 Westerwert-Mantgum

Hjir kinne jo de lêste Nijsbrieven lêze fan de Prot. Gemeente Westerwert en Mantgum:

Nijsbrief simmer 2018 (Westerwert-Mantgum)

Nijsbrief maaie-sept. 2018 (Westerwert-Mantgum)

Op snein 15 july klonk dizze Psalm yn de tsjinst (H. Oosterhuis, 150 psalmen vrij)

 

Psalm 26

Spreek recht, naar waarheid,
God-Die-Zal.
Ik ben onschuldig.

Proef mijn nieren, toets mijn hart:
mij voor ogen staat uw vriendschap,
ik zat niet met leugenaars te liegen.

Ik was mijn handen in onschuld;
steek kaarsen op, brand wierook
zing de lofzang mee.

Want uw huis heb ik lief
om het licht daar, om uw overwicht,
uw woord daar, stralend.

Daar is mijn ziel, niet bij moordcnaars
en rovershenden. niet hij pooiers –
ik hen onschuldig

toch? Of niet? Schuldig aan wat dan?
Aan dingen waar ik niet van weet…
door meedoen aan … onbewust?

Breng mij tot inzicht,
bevrijd mij, wek mijn geweten
uit de ban van onbewustheid.

Zet mijn voeten stevig neer –
zeg ga, duw mij zacht en stevig.

Help mij gaan.

Oer Gastfrijheid (snein 09.30 yn Weidum)

Snein 3 juny is der in tsjinst mei brea en wyn yn Weidum (09.30). It giet oer it ferhaal fan Abraham en Sara dy’t trije gasten ûntfange. Dêrmei giet it oer triniteit en gastfrijheid. Dat liket dreech mar is it krekt net. De ikoan fan Andrej Rublev helpt ús by it sjen en begripen.

Tsjinsten WESTERWERT-MANTGUM

Moandei 4 febrewaris: Tsjinst yn Nij Dekema (10.45)
Snein 10 febrewaris: Tsjinst yn Mantgum (09.30)
Snein 17 febrewaris: Kleastersnein yn Jorwert (09.30)
Snein 24 febrewaris: LYTS&grut yn Jorwert (10.30)
Snein 3 maart: Tsjinst yn Weidum (09.30)
Moandei 4 maart: Tsjinst yn Nij Dekema (10.45)
Snein 10 maart: Tsjinst yn Mantgum (09.30/1e snein 40-dagentiid)
Snein 17 maart: Kleastersnein yn Jorwert (09.30/2e snein 40-dagentiid)
Snein 24 maart: LYTS&grut yn Jorwert (10.30/3e snein 40-dagentiid)
Snein 31 maart: Regiotsjinst yn Mantgum (11.00/4e snein 40-dagentiid)
Moandei 8 april: Tsjinst yn Nij Dekema (10.45)

Informatieboekje 2018

Kijk onder ‘Home’ voor het informatieboekje Westerwert-Mantgum 2018