In tsjerklike mienskip yn 'e Greidhoeke ferbûn mei Nijkleaster

As in mantel om ús hinne

Pinksterpreek fan ds. Hinne Wagenaar:

As in mantel om my hinne

Nijs út Westerwert-Mantgum

Hjir fine jo it nijs oer de gemeenten fan Westerwert en Mantgum foar de perioade maaie oant septimber: Nijsbrief maaie-sept. 2018 (Westerwert-Mantgum)

Snein 20 maaie: Pinkster yn Jorwert (09.30)

Moandei 21 maaie: Nijkleaster Pinkster Paad

NPP 2018 (21 mei)

 

Snein 6 maaie oer ‘Frijheid’

Snein 6 maaie (Weidum, 09.30) giet de tsjinst oer de betsjutting fan frijheid. It âlde Israel dreamde yn slavernij oer in lân fan molke en hunich. Mar wat betsjutte dat foar de ynhiemske befolking: de Kanaäniten, de Amoriten, de Chiwwiten en de Jesusiten? En hoe sit dat hjoed de dei? Paulus skriuwt yn syn brief fan de frijheid (oan de Galatiërs): ‘Jimme binne roppen om frij te wêzen. Mar lit dy frijheid gjin ferlechje wêze om kwea te dwaan’.

Foargonger: Hinne Wagenaar. Muzyk: Bart van der Sloot.

Regio tsjinst, snein 29 april yn Jorwert

Op snein 29 april is der in regio-tsjinst yn Jorwert om 09.30. It giet om de gemeenten Hilaard, Húns-Leons, Mantgum en Westerwert. Thema: in gefaarlike tekst? Wy lêze de bekende tekst oer ‘Ik bin de echte druvebeam/Ik ben de ware wijnstok’. Op ôfbyldingen sjogge wy dan altyd prachtige wynstokken mei enoarme druvetrossen. Mar de tekst hat ek in oare kant: fan snoeien, fuortsmiten en opbrânen. De tekst út Johannes 15 hat ek in gefaarlike kant. Dêrom hat de preek as titel ‘In gefaarlike tekst?’ Foargonger: Hinne Wagenaar. Muzyk: Wiebe Kaspers.

Geen Paaswake maar wel een mooie kuier en een prachtige Paas-doopdienst

Dit jaar geen Paaswake maar wel een mooie kuier waar veel vogels zich lieten horen.
Na een bezoek aan de lammetjes terug naar de kerk waar een heerlijk paasontbijt voor ons klaarstond.
Nadat iedereen genoeg had gegeten, kwamen de eerste gasten al binnen voor de prachtige doopdienst van Wybren Henk vd Lageweg. Op de mediapagina vind je het fotoverslag van de kuier en de doopdienst. Verder commentaar lijkt mij overbodig als je het fotoverslag hebt gezien.

De Stille Week en Pasen

Programma van de Goede Week en Pasen
(kerkelijke gemeente Westerwert-Mantgum met Nijkleaster)

LET OP: dit jaar op Paaszondag geen paaswake om 06.00. Wel een Nijkleaster Paasviering op TV: zaterdagavond 31/3 op NPO 2 (NCRV, 23.30 – 00.15)

Witte donderdag (29/3: 18.00- 19.30)
Goede vrijdag (30/3: 9.30 – 20.30)
Stille Zaterdagmorgen Kuier (31/3: 09.30 – 12.30)
Paaszondag (1/4)
07.30 Paas-kuier
08.30 Paasontbijt
09.30 Paasviering

Programma van de Goede Week en Pasen

Tsjinsten WESTERWERT-MANTGUM

25 maart Palmsnein mei de bern (Mantgum, 08.30 en 09.30)
29 maart Wite Tongersdei (Jorwert, 18.00 – 19.30)
30 maart Goede Vrijdag (Jorwert, 19.30)
1 april Paaswake/Peaskewacht (Jorwert, 06.00)
1 april PASEN/PEASKE (Dooptsjinst om 09.30)
8 april Tsjinst yn Mantgum (09.30)
15 april Kleastersnein (Jorwert, 09.30)
22 april Gjin tsjinst yn ús tsjerken, wol yn de regio
29 april Regio tsjinst yn Jorwert (mei Hilaard en Húns-Leons)
6 maaie Tsjinst yn Weidum (09.30)
13 maaie Tsjinst yn Mantgum (09.30)
20 maaie Pinkster, Kleastersnein (Jorwert, 09.30)
21 maaie Nijkleaster Pinkster Paad (09.00 en 12.00 uur)
27 maaie Gjin tsjinst yn ús tsjerken, wol yn de regio

Informatieboekje 2018

Kijk onder ‘Home’ voor het informatieboekje Westerwert-Mantgum 2018