In tsjerklike mienskip yn 'e Greidhoeke ferbûn mei Nijkleaster

Programma Nijkleaster 2016-2017

NIJKLEASTER Kleaster-moarn
(09.30 –12.30 oere. Moarnsgebed om 09.30)
30 aug. ds. Hinne Wagenaar (Jorwert)
6 sept. ds. Jurjen Hilverda (Winsum)
13 sept. ds. Willemien Keuning (Mantgum)
20 sept. ds. Mirjam Hulzebos (Britsum)
27 sept. pastor Jelle Waringa (Akkrum)
4 okt. ds. Jurjen Hilverda (Winsum)
11 okt. ds. Hinne Wagenaar (Jorwert)
18 okt. ds. Tytsje Hibma (Kimswert)
25 okt. pastor Jelle Waringa (Akkrum)
1 nov. ds. Saskia Leene (Snits)

 

Brochure Nijkleaster 2016-2017

Tsjinsten WESTERWERT-MANTGUM

12 nov. Tsjinst yn Mantgum (09.30/ ds. Willemien Keuning)
19 nov. Kleaster-tsjinst yn Jorwert (09.30/ ds. Hinne Wagenaar)
26 nov. Betinksnein yn Jorwert (10.00/ ds. Hinne Wagenaar)
3 des. Gjintsjinst
4 des. Tsjinst yn Nij Dekema (10.45/Coby de Boer)
10 des. Tsjinst yn Mantgum (09.30/ ds. Willemien Keuning)
17 des.. Kleaster-tsjinst yn Weidum(09.30/ ds. H. Wagenaar)
18 des. Tsjinst yn Nij Dekema (10.45/ds. Hinne Wagenaar)
24 des. Krystjûnfoar jong en âld yn Weidum (20.00/ ds. H. Wagenaar + krystkommisje)
25 des. Kryst yn Mantgum (10.00/ ds. Willemien Keuning)
31 des. Fryske tsjinst yn Itens (10.00)
31 des. Aldjiersjûn, regio-tsjinst yn Hilaard (19.30/ ds. Bakker)
7 jan. Trije Keningen yn Weidum. (09.30/ds. Hinne Wagenaar)
Neide tsjinst (mei kofje en oranjekoeke) kinne wy elkoar in goed nijjier winskje

Informatieboekje 2017

Kijk onder 'Home' voor het informatieboekje Westerwert-Mantgum 2017