In tsjerklike mienskip yn 'e Greidhoeke ferbûn mei Nijkleaster

Programma Nijkleaster 2016-2017

NIJKLEASTER Kleaster-moarn
(09.30 –12.30 oere. Moarnsgebed om 09.30)
30 aug. ds. Hinne Wagenaar (Jorwert)
6 sept. ds. Jurjen Hilverda (Winsum)
13 sept. ds. Willemien Keuning (Mantgum)
20 sept. ds. Mirjam Hulzebos (Britsum)
27 sept. pastor Jelle Waringa (Akkrum)
4 okt. ds. Jurjen Hilverda (Winsum)
11 okt. ds. Hinne Wagenaar (Jorwert)
18 okt. ds. Tytsje Hibma (Kimswert)
25 okt. pastor Jelle Waringa (Akkrum)
1 nov. ds. Saskia Leene (Snits)

 

Brochure Nijkleaster 2016-2017

Tsjinsten WESTERWERT-MANTGUM

18 februari Kleastersnein (Jorwert, 09.30/Snert-tsjinst mei de bern)
4 maart Tsjinst yn Weidum (09.30)
11 maart Tsjinst yn Mantgum (09.30)
18 maart Kleastersnein (Jorwert, 09.30)
25 maart Palmsnein mei de bern (Mantgum, 09.30)
30 maart Goede Vrijdag (Jorwert, 19.30)
1 april Paaswake/Peaskewacht (Jorwert, 06.00)
1 april PASEN/PEASKE (Dooptsjinst om09.30)
8 april Tsjinst yn Mantgum (09.30)g.

Informatieboekje 2017

Kijk onder 'Home' voor het informatieboekje Westerwert-Mantgum 2017