In tsjerklike mienskip yn 'e Greidhoeke ferbûn mei Nijkleaster

Tsjerke tsjinsten

Preekrige Westerwert en Mantgum 2017

1e fan de moanne yn Bears, Jellum of Weidum
2e fan de moanne yn Mantgum
3e fan de moanne yn Jorwert (Kleaster-tsjinst mei Nijkleaster)
5e fan de moanne: (ien fan de gemeenten: Hilaard, Húns-Leons, Mantgum of Westerwert)

08 jannewaris            Mantgum ds. Hinne Wagenaar
15 jannewaris             Jorwert Jelle Waringa
29 jannewaris            Weidum ds. Hinne Wagenaar
05 febrewaris             Bears ds. Hinne Wagenaar
12 febrewaris              Mantgum ds. Jan Bolt
19 febrewaris              Jorwert ds. Hinne Wagenaar
5 maart                        Jellum ds. Jan Strikwerda
12 maart                      Mantgum mw. C. Bos-Switynk
19 maart                      Jorwert ds. Hinne Wagenaar
2 april                          Weidum ds. Hinne Wagenaar
9 april                          Mantgum eigen ynfolling (Palmsnein)
13 april                        Jorwert Wite Tongersdei, 18.00 oere
14 april                        Jorwert Goed freed, 19.30 oere
15 april                        Jorwert Stille sneon (Nijkleaster)
16 april                        Jorwert Peaske, 06.00/09.30
30 april                       Mantgum ds. Hinne Wagenaar
07 maaie                     Weidum ds. Hinne Wagenaar
14 maaie                      Mantgum ds. Willemien Keuning
21 maaie                      Bears ds. Hinne Wagenaar
04 juny                        Jellum ds. Hinne Wagenaar (Pinkstersnein)
05 juny                        Jorwert NK Pinksterpaad
11 juny                         Mantgum mw. C. Bos-Switynk
18 juny                         Jorwert ds. Hinne Wagenaar
02 july                         Bears ds. Hinne Wagenaar
09 july                         Mantgum ds. Hinke Post-Knol
16 july                          Jorwert ds. Hinne Wagenaar
30 july                         Húns/Leons ds. Jurjen Hilverda Augustus gjin tsjinst
03 septimber             Jellum ds. Hinne Wagenaar
10 septimber              Mantgum ds. Andries Kobus
17 septimber              Jorwert ds. Hinne Wagenaar (Túnpreek, 10.00 oere)
1 oktober                    Weidum ds. Jan Strikwerda
8 oktober                   Mantgum mw. C. Bos-Switynk
15 oktober                  Jorwert ds. Hinne Wagenaar
29 oktober                 Hilaard ds. Jurjen Hilverda
29 oktober                 Jorwert Jaardag Nijkleaster (14.00 oere)
05 novimber             Weidum ds. Hinne Wagenaar (Rispingetsjinst)
12 novimber              Mantgum ds. Adri Terlouw
19 novimber              Jorwert ds. Hinne Wagenaar
26 novimber             Jorwert ds. Hinne Wagenaar (Betinksnein, 10.00 oere)
10 desimber              Mantgum ds. Hinke Post-Knol
17 desimber               Weidum ds. Hinne Wagenaar
24 desimber              Weidum Krystjûntsjint (20.00 oere)
25 desimber              Mantgum Krystmoarn

Kleastermoarn Nijkleaster (woansdei 09.30 oere)

Elke woansdeitemoarn begjint de kleastermoarn mei in ienfâldige Nijkleaster-fiering yn de tsjerke fan Jorwert. Eltsenien is wolkom, ek foar alinne it moarnsgebed.

Tsjinsten yn Nij Dekema Moandeitemoarns fan 10.45 – 11.30 oere

09 jannewaris hr. Ulbe Zwaga
08 maaie hr. Ulbe Zwaga
06 febrewaris ds. Hinne Wagenaar
29 maaie ds. Hinne Wagenaar
06 maart fr. Coby de Boer – Bergstra
03 july ds. Hinne Wagenaar
03 april ds. Hinne Wagenaar

De planning fan ’e tsjinsten nei de simmer is noch net bekend. De tsjinsten yn soarchsintrum Nij Dekema binne net allinne foar de bewenners fan Nij Dekema. Minsken fan bûten binne ek tige wolkom.
Feroaringen yn ’e Preekrige wurde oankundige op: Webside: www.pkn-westerwert.frl Facebook: https://www.facebook.com/pkn.westerwert