In tsjerklike mienskip yn 'e Greidhoeke ferbûn mei Nijkleaster

4 maart yn Weidum: Himmelje

Oankom snein 4 maart is der om 09.30 oere in tsjerketsjinst yn Weidum. It sil gean oer ‘himmeljen’. Eartiids waard der yn de maitiid húshimmele. Jezus ‘himmelet’ de timpel yn Jeruzalim ek wannear’t hy de hannelers en jildwikselers derút smyt. Hoe sit it mei ússels? Wat moatte wy yn de 40-dagen ûnderweis nei Peaske oanpakke yn ús eigen libben?

Tsjinsten WESTERWERT-MANTGUM

20 maaie Kleastersnein (Jorwert,09.30/Pinkstertsjinst)
21 maaie Nijkleaster Pinkster Paad (NPP)
27 maaie Gjin tsjinst yn ús tsjerken.

Wol yn Itensmei it froulju’s koar Greidelûd(ds. Wagenaar/10.00)

3 juny Tsjinst yn Weidum(09.30/ Brea en Wyn)
10 juny Tsjinst yn Mantgum (09.30)
17 juny Kleastersnein (Jorwert, 09.30/ Dooptsjinst)
24 juny Gjin tsjinst yn ús tsjerken. Wol yn Itens (10.00)
1 july Tsjinst yn Bears (mei de boat foar de bern)
8 july Tsjinst yn Mantgum (09.30/ Brea en Wyn)
15 july Kleastersnein (Jorwert, 09.30)
22 july gjin tsjinst
29 july Regio tsjinst yn Mantgum (09.30)
Yn augustus binne der gjin tsjinsten yn ús tsjerken

Informatieboekje 2018

Kijk onder ‘Home’ voor het informatieboekje Westerwert-Mantgum 2018