In tsjerklike mienskip yn 'e Greidhoeke ferbûn mei Nijkleaster

4 maart yn Weidum: Himmelje

Oankom snein 4 maart is der om 09.30 oere in tsjerketsjinst yn Weidum. It sil gean oer ‘himmeljen’. Eartiids waard der yn de maitiid húshimmele. Jezus ‘himmelet’ de timpel yn Jeruzalim ek wannear’t hy de hannelers en jildwikselers derút smyt. Hoe sit it mei ússels? Wat moatte wy yn de 40-dagen ûnderweis nei Peaske oanpakke yn ús eigen libben?

Tsjinsten WESTERWERT-MANTGUM

25 maart Palmsnein mei de bern (Mantgum, 08.30 en 09.30)
29 maart Wite Tongersdei (Jorwert, 18.00 – 19.30)
30 maart Goede Vrijdag (Jorwert, 19.30)
1 april Paaswake/Peaskewacht (Jorwert, 06.00)
1 april PASEN/PEASKE (Dooptsjinst om 09.30)
8 april Tsjinst yn Mantgum (09.30)
15 april Kleastersnein (Jorwert, 09.30)
22 april Gjin tsjinst yn ús tsjerken, wol yn de regio
29 april Regio tsjinst yn Jorwert (mei Hilaard en Húns-Leons)
6 maaie Tsjinst yn Weidum (09.30)
13 maaie Tsjinst yn Mantgum (09.30)
20 maaie Pinkster, Kleastersnein (Jorwert, 09.30)
21 maaie Nijkleaster Pinkster Paad (09.00 en 12.00 uur)
27 maaie Gjin tsjinst yn ús tsjerken, wol yn de regio

Informatieboekje 2018

Kijk onder ‘Home’ voor het informatieboekje Westerwert-Mantgum 2018