In tsjerklike mienskip yn 'e Greidhoeke ferbûn mei Nijkleaster

De Stille Week en Pasen

Programma van de Goede Week en Pasen
(kerkelijke gemeente Westerwert-Mantgum met Nijkleaster)

LET OP: dit jaar op Paaszondag geen paaswake om 06.00. Wel een Nijkleaster Paasviering op TV: zaterdagavond 31/3 op NPO 2 (NCRV, 23.30 – 00.15)

Witte donderdag (29/3: 18.00- 19.30)
Goede vrijdag (30/3: 9.30 – 20.30)
Stille Zaterdagmorgen Kuier (31/3: 09.30 – 12.30)
Paaszondag (1/4)
07.30 Paas-kuier
08.30 Paasontbijt
09.30 Paasviering

Programma van de Goede Week en Pasen

Tsjinsten WESTERWERT-MANTGUM

20 maaie Kleastersnein (Jorwert,09.30/Pinkstertsjinst)
21 maaie Nijkleaster Pinkster Paad (NPP)
27 maaie Gjin tsjinst yn ús tsjerken.

Wol yn Itensmei it froulju’s koar Greidelûd(ds. Wagenaar/10.00)

3 juny Tsjinst yn Weidum(09.30/ Brea en Wyn)
10 juny Tsjinst yn Mantgum (09.30)
17 juny Kleastersnein (Jorwert, 09.30/ Dooptsjinst)
24 juny Gjin tsjinst yn ús tsjerken. Wol yn Itens (10.00)
1 july Tsjinst yn Bears (mei de boat foar de bern)
8 july Tsjinst yn Mantgum (09.30/ Brea en Wyn)
15 july Kleastersnein (Jorwert, 09.30)
22 july gjin tsjinst
29 july Regio tsjinst yn Mantgum (09.30)
Yn augustus binne der gjin tsjinsten yn ús tsjerken

Informatieboekje 2018

Kijk onder ‘Home’ voor het informatieboekje Westerwert-Mantgum 2018