In tsjerklike mienskip yn 'e Greidhoeke ferbûn mei Nijkleaster

Tsjinst fan 2 oktober yn Mantgum en Friese Kerkendag

Troch in gearrin fan omstannichheden giet de tsjinst yn Jellum net troch. Derom wolle we mei elkoar (foar safier jo oanwêzich binne, mei wolle of kinne) nei Mantgum om 11.00 oere (Yn elts gefal gean Hinne en Sietske). De kofje stiet fan te foaren klear. Foargonger ds. Doekle de Boer (en dy skynt neffens ynsiders de muoite beslist wol wurdich te wêzen! )

Snein is der ek de “Friese Kerkendag yn Harlingen (dat is ien kear yn de 4 jier). It begjint om 13.00 oere yn de grutte tsjerke fan Harns. Sjoch op friesekerkendag2016.nl
Om 14.00 oere is der ek in presintaasje fan Leo Feijen en Hinne Wagenaar: Spiritualiteit van het Eiland en spiritualiteit van het Weiland. Dat is yn de RK tsjerke fan Harns (14.00 – 14.45 oere). Fierders is der in moai programma fan 13.00 – 17.00 oere.

Tsjinsten WESTERWERT-MANTGUM

Moandei 4 febrewaris: Tsjinst yn Nij Dekema (10.45)
Snein 10 febrewaris: Tsjinst yn Mantgum (09.30)
Snein 17 febrewaris: Kleastersnein yn Jorwert (09.30)
Snein 24 febrewaris: LYTS&grut yn Jorwert (10.30)
Snein 3 maart: Tsjinst yn Weidum (09.30)
Moandei 4 maart: Tsjinst yn Nij Dekema (10.45)
Snein 10 maart: Tsjinst yn Mantgum (09.30/1e snein 40-dagentiid)
Snein 17 maart: Kleastersnein yn Jorwert (09.30/2e snein 40-dagentiid)
Snein 24 maart: LYTS&grut yn Jorwert (10.30/3e snein 40-dagentiid)
Snein 31 maart: Regiotsjinst yn Mantgum (11.00/4e snein 40-dagentiid)
Moandei 8 april: Tsjinst yn Nij Dekema (10.45)

Informatieboekje 2018

Kijk onder ‘Home’ voor het informatieboekje Westerwert-Mantgum 2018