In tsjerklike mienskip yn 'e Greidhoeke ferbûn mei Nijkleaster

Oer de tsjinst fan 6 maart

LjochtSnein 6 maart hâldt Westerwert tsjinst yn Jorwert (09.30-10.15). Fansels is der ek kofje. Dizze 4e tsjinst yn de 40-dagen-tiid giet oer it gebed. Wij lêze û.o. dizze tekst fan in woestijnvader (earste iuwen fan de jiertelling): Er was eens een oude man die de gewoonte had om uren in de kerk door te brengen. Op een gegeven moment vroegen zijn vrienden wat hij daar al die tijd aan het doen was. ‘Ik ben aan het bidden’, antwoordde hij. ‘O’, zeiden zijn vrienden, ‘dan heb je vast heel veel aan God te vragen!’

Bron: Facebook PKN Westerwert

Tsjinsten WESTERWERT-MANTGUM

Moandei 4 febrewaris: Tsjinst yn Nij Dekema (10.45)
Snein 10 febrewaris: Tsjinst yn Mantgum (09.30)
Snein 17 febrewaris: Kleastersnein yn Jorwert (09.30)
Snein 24 febrewaris: LYTS&grut yn Jorwert (10.30)
Snein 3 maart: Tsjinst yn Weidum (09.30)
Moandei 4 maart: Tsjinst yn Nij Dekema (10.45)
Snein 10 maart: Tsjinst yn Mantgum (09.30/1e snein 40-dagentiid)
Snein 17 maart: Kleastersnein yn Jorwert (09.30/2e snein 40-dagentiid)
Snein 24 maart: LYTS&grut yn Jorwert (10.30/3e snein 40-dagentiid)
Snein 31 maart: Regiotsjinst yn Mantgum (11.00/4e snein 40-dagentiid)
Moandei 8 april: Tsjinst yn Nij Dekema (10.45)

Informatieboekje 2018

Kijk onder ‘Home’ voor het informatieboekje Westerwert-Mantgum 2018