In tsjerklike mienskip yn 'e Greidhoeke ferbûn mei Nijkleaster

Gezamelijke Kleaster-viering zondag 21 mei

Op zondag 21 mei is de Kleaster-viering van Nijkleaster, Westerwert en Mantgum niet in Jorwert maar in BEARS. Het thema gaat over ‘staren’ (dikerje yn it Frysk). Waar zie je naar uit, wat verlang je? Waar staar je je misschien blind op?

 

 

 

 

We beginnen in de kerk en gaan al redelijk snel naar buiten voor een korte kuier rond de luchtspiegeling van Unia State. Daar delen wij onze gedachten en drinken we ook koffie. Van harte welkom. Voorg anger: ds. Hinne Wagenaar. Muziek: Wiebe Kaspers.

Tsjinsten WESTERWERT-MANTGUM

20 maaie Kleastersnein (Jorwert,09.30/Pinkstertsjinst)
21 maaie Nijkleaster Pinkster Paad (NPP)
27 maaie Gjin tsjinst yn ús tsjerken.

Wol yn Itensmei it froulju’s koar Greidelûd(ds. Wagenaar/10.00)

3 juny Tsjinst yn Weidum(09.30/ Brea en Wyn)
10 juny Tsjinst yn Mantgum (09.30)
17 juny Kleastersnein (Jorwert, 09.30/ Dooptsjinst)
24 juny Gjin tsjinst yn ús tsjerken. Wol yn Itens (10.00)
1 july Tsjinst yn Bears (mei de boat foar de bern)
8 july Tsjinst yn Mantgum (09.30/ Brea en Wyn)
15 july Kleastersnein (Jorwert, 09.30)
22 july gjin tsjinst
29 july Regio tsjinst yn Mantgum (09.30)
Yn augustus binne der gjin tsjinsten yn ús tsjerken

Informatieboekje 2018

Kijk onder ‘Home’ voor het informatieboekje Westerwert-Mantgum 2018