In tsjerklike mienskip yn 'e Greidhoeke ferbûn mei Nijkleaster

Kerstavond via livestream

Om toch kerstavond te vieren wordt in samenwerking met muziekver.
HARMONIE WEIDUM e.o. een livestream opgezet. Dit unieke samenspel zal
via internet live uitgezonden worden op 24 december om halftien ’s avonds.
Dominee Hinne Wagenaar zal hierbij een kerstverhaal vertellen.
De link naar deze stream komt dezer dagen beschikbaar. De stream
is dus alleen tijdens het livemoment te bekijken.

Afbeelding kan het volgende bevatten: tekst

Tsjinsten WESTERWERT

– de tsjinsten geane troch mei in maks. oan 30 dielnimmers
– yn dizze striktere tiid drinke wy nei de tsjinsten gjin kofje
– wy fergaderje sa min as mooglik (digitaal en belje kin wol)
– op woansdei is der wol in moarnsgebed, mar gjin kofje en kuier
– op freed gjin Ferbining op Freed
– op snein in tsjinst (mar sûnder kofje)
– oer twa wiken sjogge wy wer hoe’t it fierder giet.
15 novimber om 09.30 oere (gjin LYTS&grut)
22 novimber fan 11.00 – 18.00 oere (Betinksnein)
29 novimber om 11.00 oere (Regio tsjinst)
6 desimber om 09.30 oere

Informatieboekje 2020

Het informatieboekje is nog niet helemaal klaar.
Zodra deze gedrukt is komt hier een link naar de digitale versie

 

Archief