In tsjerklike mienskip yn 'e Greidhoeke ferbûn mei Nijkleaster

Nijsbrief 20 maart 2020

Dit binne de ûnderdielen fan de nijsbrief fan 20 maart.

  • Nijsbrief 20 maart 2020,
  • Dagboek van een dominee in Jorwert
  • Nijsbrief Nijkleaster
  • Corona nieuwsbrief 2 Classis Fryslân
  • Lock down – Vergrendeling

Tsjinsten WESTERWERT

– de tsjinsten geane troch mei in maks. oan 30 dielnimmers
– yn dizze striktere tiid drinke wy nei de tsjinsten gjin kofje
– wy fergaderje sa min as mooglik (digitaal en belje kin wol)
– op woansdei is der wol in moarnsgebed, mar gjin kofje en kuier
– op freed gjin Ferbining op Freed
– op snein in tsjinst (mar sûnder kofje)
– oer twa wiken sjogge wy wer hoe’t it fierder giet.
15 novimber om 09.30 oere (gjin LYTS&grut)
22 novimber fan 11.00 – 18.00 oere (Betinksnein)
29 novimber om 11.00 oere (Regio tsjinst)
6 desimber om 09.30 oere

Informatieboekje 2020

Het informatieboekje is nog niet helemaal klaar.
Zodra deze gedrukt is komt hier een link naar de digitale versie

 

Archief