In tsjerklike mienskip yn 'e Greidhoeke ferbûn mei Nijkleaster

Rispingetsjinst (Oogstdienst)

Snein 5 nov. te Weidum om 09.30 oere: oogstdienst. It giet oer it rypjen ta de risping. Wy lêze dit ûndersteande gedicht fan Pieter Buckinx en wurde by de tekening fan Rembrandt bepaald by de ‘boze burger’ fan hjoed de dei. Rembrandt hat dit tekenen by de gelikenis fan de wurkers yn de wyngert (se binne net tefreden mei har lean).

Er is iets in de dingen dat ontroert:
het is de schoonheid niet der bloemen,
noch het glanzen van een blad, noch ’t roepen
van de roerdomp in de nacht. Het is
daarin, maar ook daarachter en daarboven
en daaronder, dieper in de grond, die
warm en geurig is als een versgebakken brood.

Tsjinsten WESTERWERT-MANTGUM

12 nov. Tsjinst yn Mantgum (09.30/ ds. Willemien Keuning)
19 nov. Kleaster-tsjinst yn Jorwert (09.30/ ds. Hinne Wagenaar)
26 nov. Betinksnein yn Jorwert (10.00/ ds. Hinne Wagenaar)
3 des. Gjintsjinst
4 des. Tsjinst yn Nij Dekema (10.45/Coby de Boer)
10 des. Tsjinst yn Mantgum (09.30/ ds. Willemien Keuning)
17 des.. Kleaster-tsjinst yn Weidum(09.30/ ds. H. Wagenaar)
18 des. Tsjinst yn Nij Dekema (10.45/ds. Hinne Wagenaar)
24 des. Krystjûnfoar jong en âld yn Weidum (20.00/ ds. H. Wagenaar + krystkommisje)
25 des. Kryst yn Mantgum (10.00/ ds. Willemien Keuning)
31 des. Fryske tsjinst yn Itens (10.00)
31 des. Aldjiersjûn, regio-tsjinst yn Hilaard (19.30/ ds. Bakker)
7 jan. Trije Keningen yn Weidum. (09.30/ds. Hinne Wagenaar)
Neide tsjinst (mei kofje en oranjekoeke) kinne wy elkoar in goed nijjier winskje

Informatieboekje 2017

Kijk onder 'Home' voor het informatieboekje Westerwert-Mantgum 2017