In tsjerklike mienskip yn 'e Greidhoeke ferbûn mei Nijkleaster

Rispingetsjinst (Oogstdienst)

Snein 5 nov. te Weidum om 09.30 oere: oogstdienst. It giet oer it rypjen ta de risping. Wy lêze dit ûndersteande gedicht fan Pieter Buckinx en wurde by de tekening fan Rembrandt bepaald by de ‘boze burger’ fan hjoed de dei. Rembrandt hat dit tekenen by de gelikenis fan de wurkers yn de wyngert (se binne net tefreden mei har lean).

Er is iets in de dingen dat ontroert:
het is de schoonheid niet der bloemen,
noch het glanzen van een blad, noch ’t roepen
van de roerdomp in de nacht. Het is
daarin, maar ook daarachter en daarboven
en daaronder, dieper in de grond, die
warm en geurig is als een versgebakken brood.

Tsjinsten WESTERWERT-MANTGUM

20 maaie Kleastersnein (Jorwert,09.30/Pinkstertsjinst)
21 maaie Nijkleaster Pinkster Paad (NPP)
27 maaie Gjin tsjinst yn ús tsjerken.

Wol yn Itensmei it froulju’s koar Greidelûd(ds. Wagenaar/10.00)

3 juny Tsjinst yn Weidum(09.30/ Brea en Wyn)
10 juny Tsjinst yn Mantgum (09.30)
17 juny Kleastersnein (Jorwert, 09.30/ Dooptsjinst)
24 juny Gjin tsjinst yn ús tsjerken. Wol yn Itens (10.00)
1 july Tsjinst yn Bears (mei de boat foar de bern)
8 july Tsjinst yn Mantgum (09.30/ Brea en Wyn)
15 july Kleastersnein (Jorwert, 09.30)
22 july gjin tsjinst
29 july Regio tsjinst yn Mantgum (09.30)
Yn augustus binne der gjin tsjinsten yn ús tsjerken

Informatieboekje 2018

Kijk onder ‘Home’ voor het informatieboekje Westerwert-Mantgum 2018