In tsjerklike mienskip yn 'e Greidhoeke ferbûn mei Nijkleaster

Tsjinsten Westerwert-Mantgum

24 des. Krystjûn foar jong en âld (20.00/ ds. Hinne Wagenaar + krystkommisje)

25 des.  Kryst yn Mantgum (10.00/ ds. Willemien Keuning)

31 des.  Fryske tsjinst yn Itens (10.00)

31 des.  Aldjiersjûn, regio-tsjinst yn Hilaard (19.30/ ds. Bakker)

7 jan.    Trije Keningen yn Weidum. (09.30/ ds. Hinne Wagenaar)
Nei de tsjinst (mei kofje en oranjekoeke) kinne wy elkoar in goed nij jier tawinskje.

14 jan.   Dooptsjinst yn Mantgum (09.30)
Janna Seffinga wurdt doopt troch ds. Willemien Keuning.

Tsjinsten WESTERWERT-MANTGUM

Moandei 4 febrewaris: Tsjinst yn Nij Dekema (10.45)
Snein 10 febrewaris: Tsjinst yn Mantgum (09.30)
Snein 17 febrewaris: Kleastersnein yn Jorwert (09.30)
Snein 24 febrewaris: LYTS&grut yn Jorwert (10.30)
Snein 3 maart: Tsjinst yn Weidum (09.30)
Moandei 4 maart: Tsjinst yn Nij Dekema (10.45)
Snein 10 maart: Tsjinst yn Mantgum (09.30/1e snein 40-dagentiid)
Snein 17 maart: Kleastersnein yn Jorwert (09.30/2e snein 40-dagentiid)
Snein 24 maart: LYTS&grut yn Jorwert (10.30/3e snein 40-dagentiid)
Snein 31 maart: Regiotsjinst yn Mantgum (11.00/4e snein 40-dagentiid)
Moandei 8 april: Tsjinst yn Nij Dekema (10.45)

Informatieboekje 2018

Kijk onder ‘Home’ voor het informatieboekje Westerwert-Mantgum 2018