In tsjerklike mienskip yn 'e Greidhoeke ferbûn mei Nijkleaster

Tsjinsten Westerwert-Mantgum

24 des. Krystjûn foar jong en âld (20.00/ ds. Hinne Wagenaar + krystkommisje)

25 des.  Kryst yn Mantgum (10.00/ ds. Willemien Keuning)

31 des.  Fryske tsjinst yn Itens (10.00)

31 des.  Aldjiersjûn, regio-tsjinst yn Hilaard (19.30/ ds. Bakker)

7 jan.    Trije Keningen yn Weidum. (09.30/ ds. Hinne Wagenaar)
Nei de tsjinst (mei kofje en oranjekoeke) kinne wy elkoar in goed nij jier tawinskje.

14 jan.   Dooptsjinst yn Mantgum (09.30)
Janna Seffinga wurdt doopt troch ds. Willemien Keuning.

Tsjinsten WESTERWERT

– de tsjinsten geane troch mei in maks. oan 30 dielnimmers
– yn dizze striktere tiid drinke wy nei de tsjinsten gjin kofje
– wy fergaderje sa min as mooglik (digitaal en belje kin wol)
– op woansdei is der wol in moarnsgebed, mar gjin kofje en kuier
– op freed gjin Ferbining op Freed
– op snein in tsjinst (mar sûnder kofje)
– oer twa wiken sjogge wy wer hoe’t it fierder giet.
15 novimber om 09.30 oere (gjin LYTS&grut)
22 novimber fan 11.00 – 18.00 oere (Betinksnein)
29 novimber om 11.00 oere (Regio tsjinst)
6 desimber om 09.30 oere

Informatieboekje 2020

Het informatieboekje is nog niet helemaal klaar.
Zodra deze gedrukt is komt hier een link naar de digitale versie

 

Archief