In tsjerklike mienskip yn 'e Greidhoeke ferbûn mei Nijkleaster

Maandelijks archief van maart, 2016

In prachtige Peaskemoarn bij Nijkleaster en Westerwert

Het was prachtige natte koude morgen bij de kerk van Jorwert bij het paasvuur.
Met recht werd de kerk gebruikt als schuilplaats tegen de harde wind en regen tijdens de wake bij het vuur wPSKM001at voor de kerkingang brandde.
Een grote opkomst van mensen was er in de vroege ochtend.
Nadat de paaskaars was ontstoken werd er een kleine dienst gehouden in  de ‘warme’  met kaarsen verlichtte kerk.
Na de dienst werd er gegeten in de kleasterromte en waren de meeste mensen wel te vinden voor een kleasterkuier naar de boer om eens bij jonge lammeren te kijken en te aaien zoals Sietske  dat zo mooi zei. Het was inmiddels alweer een beetje droog geworden dat we hebben een prachtige kleasterkuier gemaakt met als hoogtepunt de geboorte van een lam waarbij Sietske haar aandeel ook heeft gehad door mee te helpen om het lam ter wereld te krijgen. Zie de foto’s.
Na de kuier was er aansluitend een 2e dienst die met hulp van de jeugd werd gevierd.
Zie de foto’s om een idee te krijgen wat voor mooie bijzondere peaskemoarn dit was.
Bijna op het einde van de dienst kwam onze organist (Hindrik vd Meer) met een prachtig oud klein  orgeltje aanzetten welke is geschonken aan Nij Kleaster.
Deze werd natuurlijk gelijk  enthousiast ingewijd  door Hindrik.
Het was een prachtige ochtend die iedereen niet snel zal vergeten.

PSKM002 PSKM003
PSKM006 PSKM007 PSKM008 PSKM011 PSKM012 PSKM014 PSKM015 PSKM016 PSKM017 PSKM020 PSKM024 PSKM026 PSKM027 PSKM028 PSKM031 PSKM032 PSKM033 PSKM037 PSKM038 PSKM041 PSKM044 PSKM046 PSKM048 PSKM047

 

 

In Nijsbrief foar de kommende Tsjinsten

 

Bêste minsken,

Oare wike is it de Stille Wike, miskien wol de wichtichste wike fan ‘e kristlike kalinder. Wy wolle jim mei dizze nijsbrief graach op de hichte bringe fan wat der te kommen stiet. It is in hiele rige. Wolle jimme dit berjocht trochstjoere oan minsken dêr’t jim fan tinke dat se belangstelling hawwe? Tige betanke út namme fan de tsjerkeried.

In hiele goede en stille wike tawinske!

Ds. Hinne Wagenaar

 

  1. Snein 20 maart: Palm-Peaske

 

Der binne op dizze snein trije ‘aktiviteiten’

  • Palmpeaske tsjerketsjinst yn Weidum om 09.30 oere
  • Palmpeaske foar de bern yn de konsistoarje fan Weidum (tsjinoer de tsjerke). Der wurde dit jier gjin Palmpeaskestokken makke. Wol wurdt de Peasketsjinst fan 27 maart mei de bern taret.
  • Om 16.00 oere is der by Nijkleaster yn Jorwert in tsjinst yn de styl fan Taizé. Nei de tsjinst om 17.00 oere wurdt de CD ‘Taizé yn Fryslân‘ presintearre. Tige wolkom.

 

  1. Woansdei 23 maart: Kleaster-moarn (09.30 oere) 

Yn de Stille Wike is der in kleaster-moarn by Nijkleaster yn Jorwert. Jim binne wolkom foar allinne de tsjinst en de kofje (09.30) of foar it hiele programma oant 12.30 oere.

  1. Wite Tongersdei: ‘Vieren en Vasten’ (24 maart, 18.00 – 19.30) 

Dit is de lêste ‘Vieren en Vasten’ yn in rige fan seis kear. Dit kear is it tagelyk de betinking fan Wite Tongersdei. It is de nacht dat Jezus foar de lêste kear brea en wyn dielt mei syn freonen. Nei in koart momint yn de tsjerke fan Jorwert komme wy gear yn de foartsjerke. By it miel ite en drinke wy bôle en wyn. En sop, krekt as de oare kearen. Fan herte wolkom, ek as jim der earder noch net by west hawwe. 

  1. Goed Freed (25 maart, 19.30 oere)

Op Goed Freed is der in sobere tsjinst yn Jorwert. Wy sjonge inkelde lieten en harkje nei it ferhaal fan Jezus syn lijen en stjerren.  De Peaskekears wurdt dwêste. Wy bringe op symboalyske wize de lêste eare by it krús.

  1. Stille Sneon Kleaster-dei (26 maart, 09.30 – 16.00) 

Op Stille Sneon is der in kleaster-dei by Nijkleaster. Opjaan is noch mooglik. Wy steane stil by it lijen fan Jezus, fan de wrâld en yn ús eigen libben. Op it programma stiet it moarnsgebed, de kleaster-kuier, it kleaster-miel yn it kafee en in kreative ferwurking yn ‘e middei mei skilderijen en tekenjen.

  1. Peaske Snein (27 maart, fan 06.00 oere ôf) 

Op Peaskesnein begjinne wy om 06.00 oere. Tink derom dat de simmertiid dizze nacht yngiet! Sa’t wy Kryst fiere yn de nacht, fiere wy Peaske yn de betide moarn. Wy begjinne bûten de tsjerke fan Jorwert by in fjoer en geane mei de nije Peaske-kears de noch tsjustere tsjerke yn. Wy diele it fjoer en harkje nei de ferhalen fan de opstanning yn de moarntiid. Wy kinne ús earen hast noch net leauwe en wriuwe ús de eagen út. Dizze moarn is ek hiel geskikt foar bern en jongeren.

Tsjin sân oere is der in ienfâldich Peaskemiel yn de foartsjerke mei ûnder oaren aaien en peaskebôle. Guon geane nei hûs, oaren genietsje fan de Peaskekuier dy’t wy hâlde tusken ûngefear 8.00 en 9.00 oere. Foar de tsjinst fan 09.30 oere is der kofje, tee en drinken foar de bern.

Om 09.30 oere is it tiid foar de Peasketsjinst om de opstanning fan Kristus folop te fieren. Binne wy moarns betiid noch wat dimmen, no is it fleurich en klinkt de lofsang!

  1. Foar it bûsboekje:

Gemeentejûn op moandei 11 april yn de konsistoarje fan

Weidum om 20.00 oere.

Op tongersdei 14 april binne alle minsken ferbûn oan Westerwert en

Nijkleaster fan herte en gratis útnoege foar it toanielstik ‘Skûlje yn Jorwert’.

As jo dat noch net dien hawwe, graach opjaan by de kleaster-koördinator Annet

Draaisma. E:  a.draaisma@nijkleaster.nl of  T: 06-19167455.

 

In Wolkom foar de lêzers fan ús Tsjerkeblêd

By dizze wol ik de lezers fan it tsjerkeblêd wolkom hjitte op’e webside fan Pkn-Westerwert.
Us bled is no ferfongen troch in webside en in nijsbrief. Om eltsenien te foarsjen fan de ynformaasje oer it tsjerke libben bij Westerwert sil de nijsbrief ek nog útprinte wurde foar de minsken dy’t gjin ynternet hawwe. Foar de leden dy’t graach ek de nijsbrief ûntfange wolle, mar noch net yn de mailinglist steane kinne zich opjaan via  J.Teensma@kpnplanet.nl.

Nei 62 jier is it beslût fallen om alles digitaal te dwaan en dat is best wol in grutte feroaring foar de measte âlderen ûnder ús. No sil ik my earst efkes foarstelle foar de minsken dy’t my net kenne Ik bin Johan de Boer, wenje yn Weidum en bin troud mei Boukje de Boer.johan
De leden hawwe my fêst wol ris sjoen by in tsjinst.
Op it stuit haw ik gjin wurk mar fermeitsje my noch bêst.
Sa haw ik as hobby: wat websides ynelkoar knutselje ensa.
Mar mei ek graach ris efkes bealgje yn de tún.
Sa ha’k dizze webside ek yn ‘e loft setten en bin no dwaande om wat tûkelteammen út de webside wei te heljen sadat alles in bytsje netsjes op ynternet komt.

De meidielings krij ik oanlevere troch leden fan ‘e tsjerke, fan dûmny en Tsjerkerie. No bin ik ek net sa’n held yn it skriuwen fan stikjes, dat ik bin al lang bliid dat der minsken binne die dat folle better kinne (mei nammen yn it frysk skriuwen). Mar hawar it leart fansels, hearde ik fan yngewijden. Ek as jo wat aardichs hawwe wat jo leuk taliket om op ús webside  te setten: dan efkes in mailtsje nei johan@weidum.com. Ek foto’s of filmkes binne wolkom. Der binne noch in pear paginas fan de website dy’t noch net helemaal kloppe mar ik bin der drok mei dwaande.

Kinne jo eat net fine op de side dan wol graach efkes lûd jaan, want ja ik sjoch ek wol ris wat oer’e holle. No hjir litte wy it earst mar by. Folle nocht en wille mei it surfen op’e nije webside.

Groetnis en oant sjen!!

Johan de Boer
webmaster pkn-westerwert.frl

 

Oer de tsjinst fan 6 maart

LjochtSnein 6 maart hâldt Westerwert tsjinst yn Jorwert (09.30-10.15). Fansels is der ek kofje. Dizze 4e tsjinst yn de 40-dagen-tiid giet oer it gebed. Wij lêze û.o. dizze tekst fan in woestijnvader (earste iuwen fan de jiertelling): Er was eens een oude man die de gewoonte had om uren in de kerk door te brengen. Op een gegeven moment vroegen zijn vrienden wat hij daar al die tijd aan het doen was. ‘Ik ben aan het bidden’, antwoordde hij. ‘O’, zeiden zijn vrienden, ‘dan heb je vast heel veel aan God te vragen!’

Bron: Facebook PKN Westerwert

Tsjinsten WESTERWERT

Eerst tot 6 april zijn alle bijeenkomsten in de kerken van Gemeente Westerwert geschrapt i.v.m. de landelijke  covid-19 oproep besmetting tot een minimum te beperken. Lees de laatste nieuwsberichten over alternatieven hiervoor.

Informatieboekje 2020

Het informatieboekje is nog niet helemaal klaar.
Zodra deze gedrukt is komt hier een link naar de digitale versie

 

Archief