In tsjerklike mienskip yn 'e Greidhoeke ferbûn mei Nijkleaster

Activiteiten

Activiteiten voor pasen nu op video beschikbaar voor de jeugd

Kleaster-moarn + kleaster-kuier

Elke woansdeitemoarn begjinne wy om 09.30 mei in moarnsgebed. Eltsenien is wolkom om mei te dwaan mei it moarnsgebed allinne of  de hiele kleaster-moarn (oant 12.30 oere)

 

Vasten en Vieren

In moaie groep minsken fan Mantgum, Westerwert en Nijkleaster hat it programma ‘Vasten en Vieren’ makke foar de 40-dagentiid. Elke tongersdeitejûn binne wy yn de Jorwerter tsjerke wolkom tusken 18.00 en 19.30 oere. It begjint mei in koarte fiering (20 min.) Dêrnei stiet der in miel fan sop en bôle klear. It iten is fergees. Elkenien mei sels in bydrage bepale foar de kollekte. It doel wurdt jûns mei-inoar útsocht. Wy ferwachtsje jim allegearre (teminsten ien kear!)

Kleaster-sneon 18 maart

Op sneon 18 maart is der in spesjale kleaster-sneon oer kristlike mienskipsfoarming. Der binne op it stuit in soad nije foarmen fan kleasterlibben yn ûntwikkeling. Ek bij Nijkleaster wurdt ta wurke nei in nije foarm fan kleasterlibben Wy wolle hjir fierder oer neitinke en ek heare oer oare ûntjouwingen yn en bûten Nederlân (mear op de oare side). Graach opjaan fia de webside of by Annet Draaisma: 06-19167455

Tsjinsten WESTERWERT

– de tsjinsten geane troch mei in maks. oan 30 dielnimmers
– yn dizze striktere tiid drinke wy nei de tsjinsten gjin kofje
– wy fergaderje sa min as mooglik (digitaal en belje kin wol)
– op woansdei is der wol in moarnsgebed, mar gjin kofje en kuier
– op freed gjin Ferbining op Freed
– op snein in tsjinst (mar sûnder kofje)
– oer twa wiken sjogge wy wer hoe’t it fierder giet.
15 novimber om 09.30 oere (gjin LYTS&grut)
22 novimber fan 11.00 – 18.00 oere (Betinksnein)
29 novimber om 11.00 oere (Regio tsjinst)
6 desimber om 09.30 oere

Informatieboekje 2020

Het informatieboekje is nog niet helemaal klaar.
Zodra deze gedrukt is komt hier een link naar de digitale versie

 

Archief