In tsjerklike mienskip yn 'e Greidhoeke ferbûn mei Nijkleaster

Activiteiten

Kleaster-moarn + kleaster-kuier

Elke woansdeitemoarn begjinne wy om 09.30 mei in moarnsgebed. Eltsenien is wolkom om mei te dwaan mei it moarnsgebed allinne of  de hiele kleaster-moarn (oant 12.30 oere)

 

Vasten en Vieren

In moaie groep minsken fan Mantgum, Westerwert en Nijkleaster hat it programma ‘Vasten en Vieren’ makke foar de 40-dagentiid. Elke tongersdeitejûn binne wy yn de Jorwerter tsjerke wolkom tusken 18.00 en 19.30 oere. It begjint mei in koarte fiering (20 min.) Dêrnei stiet der in miel fan sop en bôle klear. It iten is fergees. Elkenien mei sels in bydrage bepale foar de kollekte. It doel wurdt jûns mei-inoar útsocht. Wy ferwachtsje jim allegearre (teminsten ien kear!)

 

Kleaster-sneon 18 maart

Op sneon 18 maart is der in spesjale kleaster-sneon oer kristlike mienskipsfoarming. Der binne op it stuit in soad nije foarmen fan kleasterlibben yn ûntwikkeling. Ek bij Nijkleaster wurdt ta wurke nei in nije foarm fan kleasterlibben Wy wolle hjir fierder oer neitinke en ek heare oer oare ûntjouwingen yn en bûten Nederlân (mear op de oare side). Graach opjaan fia de webside of by Annet Draaisma: 06-19167455

 

Tsjinsten WESTERWERT-MANTGUM

Moandei 4 febrewaris: Tsjinst yn Nij Dekema (10.45)
Snein 10 febrewaris: Tsjinst yn Mantgum (09.30)
Snein 17 febrewaris: Kleastersnein yn Jorwert (09.30)
Snein 24 febrewaris: LYTS&grut yn Jorwert (10.30)
Snein 3 maart: Tsjinst yn Weidum (09.30)
Moandei 4 maart: Tsjinst yn Nij Dekema (10.45)
Snein 10 maart: Tsjinst yn Mantgum (09.30/1e snein 40-dagentiid)
Snein 17 maart: Kleastersnein yn Jorwert (09.30/2e snein 40-dagentiid)
Snein 24 maart: LYTS&grut yn Jorwert (10.30/3e snein 40-dagentiid)
Snein 31 maart: Regiotsjinst yn Mantgum (11.00/4e snein 40-dagentiid)
Moandei 8 april: Tsjinst yn Nij Dekema (10.45)

Informatieboekje 2018

Kijk onder ‘Home’ voor het informatieboekje Westerwert-Mantgum 2018