In tsjerklike mienskip yn 'e Greidhoeke ferbûn mei Nijkleaster

Ûs Mienskip

Protestantse gemeente Westerwert (Bears, Jellum, Jorwert en Weidum)

 

De kerkelijke gemeenten in bovengenoemde dorpen bieden u deze informatie aan.
Het betreft de Protestantse Gemeente Westerwert in de dorpen Jellum-Bears, Jorwert en Weidum en de Hervormde Gemeente te Mantgum.
De gemeente Westerwert is sinds de zeventiger jaren van de twintigste eeuw één kerkelijke gemeente in vier dorpen.
De gemeente Mantgum heeft vanaf de tachtiger jaren samengewerkt in een ander regionaal verband.
Sinds het najaar van 2016 werken Westerwert en Mantgum samen.
In Westerwert bestond tot voor kort het kerkblad Us Blêd, net zoals er een kerkblad was voor Mantgum.
Deze worden vervangen door een digitale nieuwsbrief.
U vindt  verder hier de nodige adressen, zakelijke gegevens en enkele inhoudelijke teksten.
Vroeger was de maatschappij verzuild en wist iedereen wie wel en wie niet bij een bepaalde richting behoorde.
Tegenwoordig is dat anders. De scheiding tussen kerkelijk en niet-kerkelijk is niet meer zo duidelijk.
Zeker op het gebied van geloof en spiritualiteit is er veel in ontwikkeling.
Wij willen daar graag op inspelen. U bent altijd van harte uitgenodigd voor alle activiteiten, ook als dat eenmalig is.
Voor een gesprek kunt u contact opnemen met mij of met één van de mensen die verbonden zijn aan onze gemeenten. Namens de kerkenraden van Mantgum en Westerwert,

ds. Hinne Wagenaar

Over de Kerkelijke Gemeente Mantgum

Mantgum beschikt over een laat middeleeuwse kerkgebouw met een schitterend achttiende- eeuws interieur.
Het is gemaakt van eikenhout en bevindt zich nog grotendeels in de oorspronkelijke staat.
Dat is een van de redenen waarom we de kerk ’s zomers openstellen voor bezoekers.
We doen mee aan Tsjerkepaad, het regionale projekt om kerken toegankelijk te houden.
’s Zomers zijn we iedere zaterdagmiddag open, waarbij de kerk bemenst wordt door twee gastheren/vrouwen.
We zijn er trots op dat we over een ruim aanbod aan vrijwilligers beschikken. Dat zijn niet alleen lidmaten, maar ook mensen die om culturele of maatschappelijke redenen van mening zijn dat de kerk behouden en toegankelijk moet blijven.
Op deze mensen kunnen we ook een beroep doen als er incidenteel extra handen nodig zijn, bijvoorbeeld bij het jaarlijks in de bijenwas zetten van de kerkbanken of om koffie te schenken bij een uitvaart.
In Mantgum is een bouwploeg. Dat is een groep gepensioneerde mannen die iedere dinsdagmorgen samenkomen in de Wjukken, het dorpshuis, en dan klussen doen voor de gemeenschap.
Ze zijn voortgekomen uit het bouwen van de Wjukken, maar nu dat af is breiden ze hun activiteiten uit. Ook de kerk profiteert daarvan.
Zo hebben ze een urnenmuur op het kerkhof van Skillaerd gebouwd. Tot 2017 vormden Mantgum een combinatie met Ingwert, Húns/Leons en Dearsum. Wij deelden een dominee, een website en een kerkblad.
Dat kerkblad werd in Mantgum huis aan huis verspreid, ook door vrijwilligers, die niet noodzakelijk kerkgangers waren.
In Mantgum hebben we “tusken tsjerke en kroech”. Dat is een jaarlijks projekt waarbij op verschillende locaties in het dorp iets cultureels gedaan wordt, bij voorkeur door mensen uit het dorp.
De traditie is dat het begint met een voorstelling of optreden in de kerk en afgesloten met een gezamenlijke maaltijd in de Wjukken. Sinds enkele jaren doet Mantgum mee met Nieuwe kunst in oude kerken, een projekt waarbij hedendaags religieuze kunst in oude kerken tentoongesteld wordt.
Het gaat hier om zeven kerken die op fietsafstand van Mantgum liggen. In mei zijn de kerken die meedoen op vijf middagen toegankelijk.
Het projekt wordt gewoonlijk met enige media aandacht geopend. Hiervoor moet in de loop van het jaar regelmatig vergaderd worden met mensen van de andere kerken.
Voor de openstelling in mei doen we een beroep op onze vaste vrijwilligersploeg.
Mantgum heeft een gespreksgroep die al jaren draait rond een harde kern. Deze gespreksgroep is nadrukkelijk laagdrempelig. Er wordt bij mensen thuis samengekomen en iedereen is in principe welkom, ongeacht religieuze achtergrond en kerkelijke betrokkenheid.
Aan het begin van de herfst wordt het rooster opgesteld , wanneer we bij wie samen komen, en wat er dan gebeurt.
Gewoonlijk is er per avond een thema en bereiden twee mensen dat voor.
Een keer per jaar hebben we een gezamenlijke maaltijd waarbij iedereen iets uit eigen keuken meeneemt. In principe sluiten we aan het begin van de zomer af met een excursie. Contactpersoon: Hanneke Jokhan- Dijkema, de Finne 8, 9022 AZ Mantgum, hannekedijkema@hotmail.com.
Al jaren vieren we Palmpasen met de kinderen. De kinderen komen met hun ouders in de kerk samen en maken daar een palmpasenstok. Hierna volgt een korte, kindvriendelijke dienst.
Vervolgens gaan de kinderen met hun ouders en de palmpasenstok in optocht door het dorp, waarbij ze bakjes fruit uitdelen op adressen waar de bewoners wel een attentie kunnen gebruiken. Dit fruit is van te voren geleverd door dorpsbewoners. Met kerst hebben we bijna ieder jaar een kinderkerstfeest.
De formule wisselt, maar vaste ingrediënten zijn een optocht met de kinderen met lichtjes door het dorp en een eenvoudige korte dienst in de kerk met veel kerstliedjes. In principe is er in het kerkgebouw van Mantgum eens per maand een kerkdienst. Dat is de tweede zondag van de maand, om half tien.
De kerk van Mantgum is er voor iedereen. Bij de zondagdiensten is iedereen welkom, ongeacht kerkelijk achtergrond.
Wij proberen aandacht te schenken aan mensen die het moeilijk hebben, om wat voor redenen dan ook. Daarom gaan de bloemen van de kerk na elke dienst naar iemand die wel een bloemetje kan gebruiken.
Dat hoeven geen lidmaten te zijn. Het is echter moeilijk voor ons het hele dorp in het vizier te houden.
Mocht u weten dat uw buurvrouw of iemand anders uit het dorp steun van de kerk kan gebruiken, meld dat dan (kerkmantgum@ziggo.nl)

Oer de tsjerklike gemeente Westerwert

De tsjerklik gemeente Westerwert is ûntstien troch de fusy fan de trije gemeenten Jellum-Bears, Jorwert en Weidum yn 1971. Sûnt dy tiid is it ien gemeente mei ien dûmny en ien tsjerkeried. Lange tijd hat ds. Rienk Klooster dûmny west fan dizze gemeente. Rûn syn emearitaat is der in proses fan besinning op gong kaam. De gemeente hat doe besletten om tegearre mei Nijkleater in nij paad yn te slaan. Op dat paad is der tagelyk plak foar in gemeente-model én in kleaster-model In pear aktiviteiten fan de gemeente neamme wy hjir puntsgewiis: • De activiteiten fan Nijkleaster op woansdei en yn it wykein. Tink ek oan it programma op de Stille Sneon en it Pinksterpaad op Pinkstermoandei. • Troch it jier hinne organisearret de jeugdkommisje spesjale tsjinsten foar de bern. Faak ek yn kombinaasje mei de sneinske tsjerketsjinst. Op ien fan de foto’s sjogge jo de bern op in pream dy’t fan Jorwert nei Bears brocht wurde. It tema wie: ‘Rinne op it wetter’. • Maart en novimber: gemeentejûn. Op de gemeentejûn yn de maaitiid wurde de jiersifers fan de rintmasters en diakonij besprutsen. • Yn de 40-dagen-tiid: Vieren en Vasten en de Peaskesyklus yn Jorwert • Tredde snein fan septimber: Túnpreek yn de notaristún yn Jorwert nei oanlieding fan it Iepenloftspul • Lêste snein fan oktober: jierdei fan Nijkleaster. Middeis yn de tsjerke fan Jorwert. • Begjin novimber is der in rispinge-tsjinst (oogstdienst) • Lêste snein fan Novimber: dat is meastal ek de lêste snein fan it tsjerklik jier. Op dizze snein wurde de ferstoarnen út ús gemeente en doarpen betocht. • Desimber: Krystjûntsjinst yn Weidum • “Jong Belegen” is een gespreksgroep voor (jonge) mensen die zich willen oriënteren en op spiritualiteit, maatschappij en christelijk geloof. De groep is bedoeld voor mensen die jong belegen zijn waar het gaat om geloof en kerk, d.w.z. wanneer je op dat gebied nog niet gesetteld bent en zoekt naar antwoorden
en vormen van geloof die bij jou passen. In de groep willen we elkaar ontmoeten, en krijg je de kans om vragen en antwoorden te delen met anderen. De bijeenkomsten vinden plaats op donderdag in de (voor)kerk van Jorwert. Tijdens de gesprekken eten en drinken we (naast koffie en thee) jong belegen kaas, jonge wijn en… De groep komt ongeveer 5 of 6 keer per jaar bijelkaar. Informatie en opgave bij ds. Wagenaar. Gearwurking mei omlizzende gemeenten: Sûnt 2016 is der kontakt mei de omlizzende gemeente oer gearwurking. Westerwert en Mantgum ha besletten om nau gear te wurkjen mei yngong fan 2017. Ek komt der in gearwurking op gong mei de omlizzende gemeenten Hilaard, Húns en Leons. Op de 5e snein yn’e moanne (4 kear yn ’t jier) is der in mienskiplike tsjinst yn ien fan ús gemeenten.

Tsjinsten WESTERWERT

Snein 12 jannewaris: Gjin tsjinst
Moandei 13 jannewaris: Tsjinst yn Nij Dekema (10.45)
Snein 19 jannewaris: Kleastersnein yn Jorwert (09.30)
Snein 26 jannewaris: LYTS&grut yn Jorwert (10.30)
Snein 2 febrewaris Tsjinst yn Weidum (09.30)
Snein 16 febrewaris Kleastersnein yn Jorwert (09.30)
Snein23 febrewaris LYTS&grut yn Jorwert (10.30)

Informatieboekje 2020

Het informatieboekje is nog niet helemaal klaar.
Zodra deze gedrukt is komt hier een link naar de digitale versie

 

Meest recente berichten

Archief