In tsjerklike mienskip yn 'e Greidhoeke ferbûn mei Nijkleaster

ANBI

Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) Gem. Westerwert.

De Protestantse Gemeente Westerwert is Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) op grond van een groepsbeschikking die door de belastingdienst is afgegeven aan de Protestantse Kerk in Nederland. Westerwert is bij de Belastingdienst voor verplichte afdrachten ingeschreven onder RSIN/ fiscaalnummer 824138004 (diaconie 824138041).

 

  1. Algemene gegevens

De Protestantse gemeente Westerwert is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. De gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. In de kamer van koophandel zijn wij ingeschreven onder nr.76522086. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde. De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

  1. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de Protestantse gemeente Westerwert wordt gevormd door de Algemene Kerkenraad, bestaande uit een predikant, vijf ouderlingen, vijf diakenen (diaconie) en een kerkrentmeester. De Algemene kerkenraad heeft alle zaken met betrekking financiële aangelegenheden gedelegeerd aan het College van kerkrentmeesters bestaande uit vijf personen en de diaconie.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder  hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken (Ordinantie 11, art. 8).

  1. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

  1. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:

Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland. Als basis voor het beleid hanteert Westerwert het beleidsplan zoals vastgesteld door de landelijke PKN. Plaatselijk is een aanzet gegeven tot het maken van een nieuw beleidsplan.

 

  1. Beloningsbeleid.

De beloning van de full-time predikant in onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van een koster is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

  1. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.

  1. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk vertoont een grote mate van continuïteit: de predikant of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

  1. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Elk jaar vindt financiële verantwoording kerkvoogdij en diaconie middels een uitgebreid financieel jaarverslag. Hierop is dan tevens de begroting voor het komende jaar vermeld. Deze schriftelijke jaarrekening wordt op de jaarlijks te houden gemeentevergadering besproken. Op deze gemeentevergadering wordt tevens verslag gedaan van de uitgeoefende activiteiten in het afgelopen jaar. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

 

Toelichting op punt H.

Gemeente Westerwert zorgt zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

De opbrengsten van het vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. De twee eigen kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project. Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en koster en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk. Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.