In tsjerklike mienskip yn 'e Greidhoeke ferbûn mei Nijkleaster

Berichten van admin

Bêste minsken ferbûn oan de gemeenten Westerwert en Mantgum

Der is in lytse feroaring yn’e tsjinsten. Oankom snein is de tsjinst yn Weidum (en net yn Bears)

2 july:   Tsjinst fan Brea en Wyn yn Weidum (09.30/ds. Hinne Wagenaar)
3 july:   Tsjinst yn Nij Dekema (10.45/ds. Hinne Wagenaar)
9 july:   Tsjinst yn Mantgum (09.30/ds. Hinke Post-Knol)
16 july:  Kleaster-tsjinst yn Jorwert (09.30/ ds. Hinne Wagenaar)
30 july:  Regio-tsjinst yn Leons (09.30/ ds. Hinke Post-Knol)

Yn augustus binne der yn Westerwert en Mantgum gjin tsjinsten.
Wol is der elke woansdei in moarnsgebed om 09.30 oere by Nijkleaster

In lytse Kleasterkuier yn Bears tige slagge!

Prachtig waar een  lytse mooie preek en prachtige minsken hawwe
disse lytse kleaterkuier grut makke bij in protte kuierders
de foto’s steane wer op de mediapagina

LKB210517011

Loftspegelinghttp://pkn-westerwert.frl/media/

Gezamelijke Kleaster-viering zondag 21 mei

Op zondag 21 mei is de Kleaster-viering van Nijkleaster, Westerwert en Mantgum niet in Jorwert maar in BEARS. Het thema gaat over ‘staren’ (dikerje yn it Frysk). Waar zie je naar uit, wat verlang je? Waar staar je je misschien blind op?

 

 

 

 

We beginnen in de kerk en gaan al redelijk snel naar buiten voor een korte kuier rond de luchtspiegeling van Unia State. Daar delen wij onze gedachten en drinken we ook koffie. Van harte welkom. Voorg anger: ds. Hinne Wagenaar. Muziek: Wiebe Kaspers.

Peaske 2017 in Jorwert

Veel belangstellenden waren in alle vroegte afgereisd naar Jorwert om de Paaswake bij te wonen welke om 06:00 uur begon. We hebben van de hele ochtend mooie foto’s kunnen maken u kunt ze onder de kop media vinden maar kunt ook  hier klikken om de link te openen.

Alle tsjinsten fan Westerwert, Mantgum en Nijkleaster binne yn ‘e tsjerke fan Jorwert.

 Foargonger: Hinne Wagenaar. Muzyk: Hindrik van der Meer. En fierders in soad meiwurkers.
Wite Tongersdei, 13/4: 18.00 – 19.30
Goed Freed, 14/4: 19.30 – 20.30
Paaswake, 16/4: 06.00 – 07.00
Paasontbijt: 07.00
Peaske-kuier: 07.30 – 09.00
Programma foar de bern: 08.45
Peaske-tsjinst 16/4: 09.30 – 10.30

Moai Palmsnein barren yn Mantgum.

 Inkelde reaksjes fan âlders:
– wat fijn dat jullie dit doen voor de kinderen
– onze kinderen vonden het bijzonder en wij als ouders ook
– onze zoon was nog nooit in de kerk geweest en hij vond het fijn.
– wat hebben we mooi gezongen samen

foto van Pkn Westerwert.   foto van Pkn Westerwert.

Vasten en Vieren

In moaie groep minsken fan Mantgum, Westerwert en Nijkleaster hat it programma ‘Vasten en Vieren’ makke foar de 40-dagentiid. Elke tongersdeitejûn binne wy yn de Jorwerter tsjerke wolkom tusken 18.00 en 19.30 oere. It begjint mei in koarte fiering (20 min.) Dêrnei stiet der in miel fan sop en bôle klear. It iten is fergees. Elkenien mei sels in bydrage bepale foar de kollekte. It doel wurdt jûns mei-inoar útsocht. Sjoch foar meer activiteiten ûnder it kopke activiteiten

Nieuwjaarszegening op de Gearwurking met de Gemeente Mantgum

In de prachtige kerk van Mantgum is de nieuwjaarszegening uitgesproken over de
nu al  reeds goede start van de fusie van de gemeente Mantgum en de gemeente Westerwert. Met een volle kerk met bezoekers (en een beetje wierrook) werd de dienst begonnen met het bedanken van de actieve leden van  gemeente Mantgum voor het afgelopen jaar. Tijdens de dienst werd de Mantgumer kerk ook gezegend door dominee Hinne Wagenaar. Traditioneel werd deze zegening met krijt vastgelegd op de bovenste deurpost van de Mantgumer kerk.

20 C+M+B 17

Betekenis in latijns  Christus Mansionem Benedicat 2017. De letterlijke vertaling hiervoor is:Christus zegent dit huis  in 2017. Na de dienst werd er gezellig onderling kennisgemaakt door de bezoekers. Traditioneel voor  gemeente Westerwert met koffie en oranjekoek  in het nieuwe jaar.

Krystnachttsjinst yn Weidumer Tsjerke

<img class=

Kryst tarieding en tsjinst yn Weidum

Wy hawwe dit jier rûn de Kryst tsjinst yn Weidum. Wy begjinne op snein 18 desimbermei in Kleastersnein yn Weidum, ek tegearre mei de jeugdkommisje en de bern.
Wyhawwe dan om 09.30 oere in koarte tsjinst. Dêrnei is der kofje yn de konsistoarje enkinne wy de Kryst mei-inoar tariede.
Krekt as foarich jier sille wy no ek kreatyf wêze.
Foarich jier hawwe wy kraanfûgels makke.
Dit jier wer wat oars! Eltsenien kinmeidwaan, it is net yngewikkeld.
De tsjinst begjint om 09.30 en om 10.15 oere hawwewy kofje.
It programma rint oant ûngefear 11.30 oere.
Moatte jo earder fuort, dan kindat fansels ek.
Thús kinne jim ek noch kreatyf wêze!

Tsjinsten WESTERWERT

– de tsjinsten geane troch mei in maks. oan 30 dielnimmers
– yn dizze striktere tiid drinke wy nei de tsjinsten gjin kofje
– wy fergaderje sa min as mooglik (digitaal en belje kin wol)
– op woansdei is der wol in moarnsgebed, mar gjin kofje en kuier
– op freed gjin Ferbining op Freed
– op snein in tsjinst (mar sûnder kofje)
– oer twa wiken sjogge wy wer hoe’t it fierder giet.
15 novimber om 09.30 oere (gjin LYTS&grut)
22 novimber fan 11.00 – 18.00 oere (Betinksnein)
29 novimber om 11.00 oere (Regio tsjinst)
6 desimber om 09.30 oere

Informatieboekje 2020

Het informatieboekje is nog niet helemaal klaar.
Zodra deze gedrukt is komt hier een link naar de digitale versie

 

Archief