In tsjerklike mienskip yn 'e Greidhoeke ferbûn mei Nijkleaster

kontakt

Postadres PKN Westerwert                              Postadres Tsjerkfâdij 

PKN gemeente Westerwert                              PKN gemeente Westerwert
T.a.v. Scriba                                                         t.a.v. College van Rentmeesters
Hegedyk 46                                                          Hilaarderdyk 6
9026 BB Jellum                                                    9026 BE Jellum