In tsjerklike mienskip yn 'e Greidhoeke ferbûn mei Nijkleaster

kontakt

Postadres PKN Westerwert                                               Postadres Tsjerkfâdij Westerwert

PKN Westerwert                                                                  Tsjerkfâdij Westerwert
M. Fopmawei 18                                                                  M. Fopmawei 10
9023AJ JORWERT                                                             9023AH JORWERT