In tsjerklike mienskip yn 'e Greidhoeke ferbûn mei Nijkleaster

kerk Jellum

Hegedijk 15 9026 BA Jellum

Hegedijk 15
9026 BA Jellum