In tsjerklike mienskip yn 'e Greidhoeke ferbûn mei Nijkleaster

kerk Jorwert

Sluytermanwei 4 9023 AB Jorwert

Sluytermanwei 4
9023 AB Jorwert