In tsjerklike mienskip yn 'e Greidhoeke ferbûn mei Nijkleaster

kerk Weidum

Lytse Buorren 3 9024 EK Weidum
Lytse Buorren 3
9024 EK Weidum

Deze site is nog onder constructie.
begin februari hopen we dat alle content aanwezig is en de site actueel is.
Bedankt voor uw belangstelling!!

Klik hier voor een 360 foto binnen in de kerk

Tsjinsten WESTERWERT

– de tsjinsten geane troch mei in maks. oan 30 dielnimmers
– yn dizze striktere tiid drinke wy nei de tsjinsten gjin kofje
– wy fergaderje sa min as mooglik (digitaal en belje kin wol)
– op woansdei is der wol in moarnsgebed, mar gjin kofje en kuier
– op freed gjin Ferbining op Freed
– op snein in tsjinst (mar sûnder kofje)
– oer twa wiken sjogge wy wer hoe’t it fierder giet.
15 novimber om 09.30 oere (gjin LYTS&grut)
22 novimber fan 11.00 – 18.00 oere (Betinksnein)
29 novimber om 11.00 oere (Regio tsjinst)
6 desimber om 09.30 oere

Informatieboekje 2020

Het informatieboekje is nog niet helemaal klaar.
Zodra deze gedrukt is komt hier een link naar de digitale versie

 

Archief