In tsjerklike mienskip yn 'e Greidhoeke ferbûn mei Nijkleaster

media

In moaie kuier en in prachtige Peaskedooptsjinst fan Wybren-Henk vd Lageweg

Nog in oantal mooie foto’s fan de krystnachttsjinst 2017 yn Weidum
Mei tank oan ùs fotograaf Jaap Bruijnzeel.

 

Een mooie kleastertsjinst yn Bears oer dikerje en in lytse kuier nei
Uniastate mei gasten ut Australië en Amsterdam.

De paaswake, wandeling en dienst in en om Jorwert
Indrukwekkend en  zeer geslaagd.
Met dank aan Martin voor het beschikbaarstellen van een aantal foto’s

Prachtige foto’s gemaakt van de kerk van Weidum
Hier een link naar de foto’s van de Johanneskerk Weidum