In tsjerklike mienskip yn 'e Greidhoeke ferbûn mei Nijkleaster

Programma Nijkleaster 2016-2017

NIJKLEASTER Kleaster-moarn
(09.30 –12.30 oere. Moarnsgebed om 09.30)
30 aug. ds. Hinne Wagenaar (Jorwert)
6 sept. ds. Jurjen Hilverda (Winsum)
13 sept. ds. Willemien Keuning (Mantgum)
20 sept. ds. Mirjam Hulzebos (Britsum)
27 sept. pastor Jelle Waringa (Akkrum)
4 okt. ds. Jurjen Hilverda (Winsum)
11 okt. ds. Hinne Wagenaar (Jorwert)
18 okt. ds. Tytsje Hibma (Kimswert)
25 okt. pastor Jelle Waringa (Akkrum)
1 nov. ds. Saskia Leene (Snits)

 

Brochure Nijkleaster 2016-2017

Tsjinsten WESTERWERT-MANTGUM

Moandei 4 febrewaris: Tsjinst yn Nij Dekema (10.45)
Snein 10 febrewaris: Tsjinst yn Mantgum (09.30)
Snein 17 febrewaris: Kleastersnein yn Jorwert (09.30)
Snein 24 febrewaris: LYTS&grut yn Jorwert (10.30)
Snein 3 maart: Tsjinst yn Weidum (09.30)
Moandei 4 maart: Tsjinst yn Nij Dekema (10.45)
Snein 10 maart: Tsjinst yn Mantgum (09.30/1e snein 40-dagentiid)
Snein 17 maart: Kleastersnein yn Jorwert (09.30/2e snein 40-dagentiid)
Snein 24 maart: LYTS&grut yn Jorwert (10.30/3e snein 40-dagentiid)
Snein 31 maart: Regiotsjinst yn Mantgum (11.00/4e snein 40-dagentiid)
Moandei 8 april: Tsjinst yn Nij Dekema (10.45)

Informatieboekje 2018

Kijk onder ‘Home’ voor het informatieboekje Westerwert-Mantgum 2018