In tsjerklike mienskip yn 'e Greidhoeke ferbûn mei Nijkleaster

Programma Nijkleaster 2020- najaar

6 sept. 09.30 oere
20 sept. 09.30 oere LYTS&grut
4 okt. 09.30 oere
18 okt. 09.30 oere
25 okt. 10.30 oere LYTS&grut
1 nov. 09.30 oere Rispinge (oogst)
15 nov. 09.30 oere LYTS&grut
22 nov. 10.00 oere Betinksnein
29 nov. 11.00 oere Regio-tsjinst
6 des. 09.30 oere
20 des. 15.00 oere Kryst Nij Dekema
20 des. 19.00 oere Krystfeest LYTS&grut
24 des. 22.00 oere Krystnacht
25 des. 10.00 oere Krystmoarn

 

Tsjinsten WESTERWERT

– de tsjinsten geane troch mei in maks. oan 30 dielnimmers
– yn dizze striktere tiid drinke wy nei de tsjinsten gjin kofje
– wy fergaderje sa min as mooglik (digitaal en belje kin wol)
– op woansdei is der wol in moarnsgebed, mar gjin kofje en kuier
– op freed gjin Ferbining op Freed
– op snein in tsjinst (mar sûnder kofje)
– oer twa wiken sjogge wy wer hoe’t it fierder giet.
15 novimber om 09.30 oere (gjin LYTS&grut)
22 novimber fan 11.00 – 18.00 oere (Betinksnein)
29 novimber om 11.00 oere (Regio tsjinst)
6 desimber om 09.30 oere

Informatieboekje 2020

Het informatieboekje is nog niet helemaal klaar.
Zodra deze gedrukt is komt hier een link naar de digitale versie

 

Archief