In tsjerklike mienskip yn 'e Greidhoeke ferbûn mei Nijkleaster

12 november 09.30 uur Sint Maarten kerkdienst in Mantgum

 

12 november 09.30 uur, kerkdienst in de Maria kerk in    Mantgum met Sint Maarten voor   groot en klein.
De kinderen mogen hun lampions mee nemen. Die worden opgehangen in de kerk.
Mogelijk willen ze ook wat van de buit van gisterenavond showen?
Deze dienst werd voorbereid door en met de jeugdkerk Westerwert-Mantgum.

Voorganger: Willemien Keuning

 

Tsjinsten WESTERWERT

– de tsjinsten geane troch mei in maks. oan 30 dielnimmers
– yn dizze striktere tiid drinke wy nei de tsjinsten gjin kofje
– wy fergaderje sa min as mooglik (digitaal en belje kin wol)
– op woansdei is der wol in moarnsgebed, mar gjin kofje en kuier
– op freed gjin Ferbining op Freed
– op snein in tsjinst (mar sûnder kofje)
– oer twa wiken sjogge wy wer hoe’t it fierder giet.
15 novimber om 09.30 oere (gjin LYTS&grut)
22 novimber fan 11.00 – 18.00 oere (Betinksnein)
29 novimber om 11.00 oere (Regio tsjinst)
6 desimber om 09.30 oere

Informatieboekje 2020

Het informatieboekje is nog niet helemaal klaar.
Zodra deze gedrukt is komt hier een link naar de digitale versie

 

Archief