In tsjerklike mienskip yn 'e Greidhoeke ferbûn mei Nijkleaster

4 septimber tsjinst yn Bears

Snein 4 septimber is der in tsjerketsjinst yn Bears om 09.30 oere. It sil gean oer de tekst út de ‘zaligsprekingen’: Sillich dy’t treurje, want se sille treaste wurde’. Dat liket in somber tema. Mar wy lêze tagelyk de wurden út Psalm 1 yn de bewurking fan Huub Oosterhuis. Inkelde wurden hjirûnder alfêst. Tige wolkom, ek ast oars net komst. Wy wachtsje dy/jo by de doar op. gezegend ben je een boom aan stromen levend water vruchten zul je dragen blad dat niet vergeelt het zal je goed gaan.

14212158_1790012341242627_2667483753738873382_n

Tsjinsten WESTERWERT-MANTGUM

Moandei 4 febrewaris: Tsjinst yn Nij Dekema (10.45)
Snein 10 febrewaris: Tsjinst yn Mantgum (09.30)
Snein 17 febrewaris: Kleastersnein yn Jorwert (09.30)
Snein 24 febrewaris: LYTS&grut yn Jorwert (10.30)
Snein 3 maart: Tsjinst yn Weidum (09.30)
Moandei 4 maart: Tsjinst yn Nij Dekema (10.45)
Snein 10 maart: Tsjinst yn Mantgum (09.30/1e snein 40-dagentiid)
Snein 17 maart: Kleastersnein yn Jorwert (09.30/2e snein 40-dagentiid)
Snein 24 maart: LYTS&grut yn Jorwert (10.30/3e snein 40-dagentiid)
Snein 31 maart: Regiotsjinst yn Mantgum (11.00/4e snein 40-dagentiid)
Moandei 8 april: Tsjinst yn Nij Dekema (10.45)

Informatieboekje 2018

Kijk onder ‘Home’ voor het informatieboekje Westerwert-Mantgum 2018