In tsjerklike mienskip yn 'e Greidhoeke ferbûn mei Nijkleaster

4 maart yn Weidum: Himmelje

Oankom snein 4 maart is der om 09.30 oere in tsjerketsjinst yn Weidum. It sil gean oer ‘himmeljen’. Eartiids waard der yn de maitiid húshimmele. Jezus ‘himmelet’ de timpel yn Jeruzalim ek wannear’t hy de hannelers en jildwikselers derút smyt. Hoe sit it mei ússels? Wat moatte wy yn de 40-dagen ûnderweis nei Peaske oanpakke yn ús eigen libben?

Tsjinsten WESTERWERT-MANTGUM

Moandei 4 febrewaris: Tsjinst yn Nij Dekema (10.45)
Snein 10 febrewaris: Tsjinst yn Mantgum (09.30)
Snein 17 febrewaris: Kleastersnein yn Jorwert (09.30)
Snein 24 febrewaris: LYTS&grut yn Jorwert (10.30)
Snein 3 maart: Tsjinst yn Weidum (09.30)
Moandei 4 maart: Tsjinst yn Nij Dekema (10.45)
Snein 10 maart: Tsjinst yn Mantgum (09.30/1e snein 40-dagentiid)
Snein 17 maart: Kleastersnein yn Jorwert (09.30/2e snein 40-dagentiid)
Snein 24 maart: LYTS&grut yn Jorwert (10.30/3e snein 40-dagentiid)
Snein 31 maart: Regiotsjinst yn Mantgum (11.00/4e snein 40-dagentiid)
Moandei 8 april: Tsjinst yn Nij Dekema (10.45)

Informatieboekje 2018

Kijk onder ‘Home’ voor het informatieboekje Westerwert-Mantgum 2018