In tsjerklike mienskip yn 'e Greidhoeke ferbûn mei Nijkleaster

Tsjinsten yn oktober

De tsjinsten fan de kommende sneinen:

30 septimber: Regio tsjinst yn Húns om 09.30 (Hilaard/Húns-Leons/Mantgum en Westerwert)

7 oktober: Dooptsjinst yn Weidum. Doop van Seth Angelo Dijkstra (09.30)

14 oktober: tsjinst yn Mantgum (09.30)

21 oktober: Kleastertsjinst yn Jorwert (09.30)

28 oktober: Jaardag Nijkleaster te Jorwert (14.00-17.00)

Tsjinsten WESTERWERT-MANTGUM

Moandei 4 febrewaris: Tsjinst yn Nij Dekema (10.45)
Snein 10 febrewaris: Tsjinst yn Mantgum (09.30)
Snein 17 febrewaris: Kleastersnein yn Jorwert (09.30)
Snein 24 febrewaris: LYTS&grut yn Jorwert (10.30)
Snein 3 maart: Tsjinst yn Weidum (09.30)
Moandei 4 maart: Tsjinst yn Nij Dekema (10.45)
Snein 10 maart: Tsjinst yn Mantgum (09.30/1e snein 40-dagentiid)
Snein 17 maart: Kleastersnein yn Jorwert (09.30/2e snein 40-dagentiid)
Snein 24 maart: LYTS&grut yn Jorwert (10.30/3e snein 40-dagentiid)
Snein 31 maart: Regiotsjinst yn Mantgum (11.00/4e snein 40-dagentiid)
Moandei 8 april: Tsjinst yn Nij Dekema (10.45)

Informatieboekje 2018

Kijk onder ‘Home’ voor het informatieboekje Westerwert-Mantgum 2018