In tsjerklike mienskip yn 'e Greidhoeke ferbûn mei Nijkleaster

Ferbining op Freed

Elke freedtejûn is der Ferbining op Freed yn de tsjerke fan Jorwert. Der is in programma fan
19.30 –20.15 (meditaasje, sjonge of lêze). It jûnsgebed is fan 20.30 –21.00 oere.
Nei 21.00 oere kin wy elkoar moetsje yn it café.

17 jannewaris (Meditaasje, jûnsgebed, kafee)
24 jannewaris (Sjonge, jûnsgebed, kafee)
31 jannewaris (Lêze, jûnsgebed, kafee)
7 febrewaris (Meditaasje, jûnsgebed, kafee)
14 febrewaris (Lêze, jûnsgebed, kafee)
21 febrewaris (Meditaasje, jûnsgebed, kafee)

-De meditaasjeswurde begelaat troch in groep spesjalisten út de kringen fan Nijkleaster.
De meditaasjesbinne goed tagonklik ek foar minsken sûnder erfaring.
-Geke Bruining-Visser giet úsfoar by it sjongen. Ek bedoeld foar elkenien. It is gjin
koarsjongen of sjongen fan muzykpapier.
-By it lêzenwurdt elke kear in pear stikken lêzen út it boek Zalige Eenvoud ûnder
begelieding fan de skriuwer.
Vieren en Vasten
By it begjin fan de 40-dagentiid giet Ferbining op Freed oer yn Vieren en Vasten. Dan geane

wy fan de freed nei de tongersdei, krekt as yn de foargeande jierren. Jiskewoansdei (as-
woensdag) is op 26 febrewaris. Wy begjinne mei Vieren en vasten op tongersdei 27 feb.

om 18.00 oere. Dat rinttroch oantWite Tongersdei. Dus elke tongersdei fan 27 feb. oant
Wite Tongersdei 9 april 2020.

Tsjinsten WESTERWERT

– de tsjinsten geane troch mei in maks. oan 30 dielnimmers
– yn dizze striktere tiid drinke wy nei de tsjinsten gjin kofje
– wy fergaderje sa min as mooglik (digitaal en belje kin wol)
– op woansdei is der wol in moarnsgebed, mar gjin kofje en kuier
– op freed gjin Ferbining op Freed
– op snein in tsjinst (mar sûnder kofje)
– oer twa wiken sjogge wy wer hoe’t it fierder giet.
15 novimber om 09.30 oere (gjin LYTS&grut)
22 novimber fan 11.00 – 18.00 oere (Betinksnein)
29 novimber om 11.00 oere (Regio tsjinst)
6 desimber om 09.30 oere

Informatieboekje 2020

Het informatieboekje is nog niet helemaal klaar.
Zodra deze gedrukt is komt hier een link naar de digitale versie

 

Archief